جغرافیا و توسعه ناحیه ای, سال (2021-7)

عنوان : ( تبیین و سطح بندی پارامترهای دیپلماسی مرزی بین ایران و ترکمنستان )

نویسندگان: زکیه نادری چنار , محسن جان پرور , محمدجواد رنجکش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دیپلماسی مرزی ازجمله زیربخش­های مبحث پارادیپلماسی (دیپلماسی موازی) است که در طی دهه­های اخیر متناسب با افزایش پیوند بین فضاهای جغرافیایی و بازیگران برجسته شده است. هدف در پیش­گیری دیپلماسی مرزی، افزایش کنش­های مثبت در منطقه مرزی مبتنی بر ظرفیت­های محلی این فضاها به‌منظور بهبود شرایط مناطق مرزی و توسعه آن‌هاست. برای دستیابی به دیپلماسی فعال، در گام نخست باید بتوان پارامترهای مؤثر بر آن‌ها را شناخت و در گام دوم بتوان آن‌ها را متناسب با شرایط زمانی و مکانی، نیازها و رویکردها و از همه مهم‌تر، مبتنی بر میزان ارزش آن‌ها برای بازیگران هم‌پیوند استفاده کرد؛ بر این مبنا، تحقیق حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و بر پایه داده­های کتابخانه­ای و پرسشنامه­ای با روش فریدمن، همبستگی و رگرسیون انجام شده است. با استفاده از آزمون فریدمن، پارامترهای 6 بعد از 10 بعد بررسی‌شده در منطقه مطالعه شده است. در ادامه از آزمون‌های همبستگی و رگرسیون برای نشان دادن درجه و اهمیت پارامترها استفاده شده که نتایج مفصل هریک به طور کامل در پژوهش ذکر شده است. باید توجه داشت که پارامترهای مرزی با دیپلماسی مرزی رابطه مستقیم و به‌شدت مؤثری دارند و در توسعه و بهینه‌‌سازی فضاهای مرزی نقش بسزایی دارند.

کلمات کلیدی

مرز دیپلماسی مرزی ایران ترکمنستان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1093461,
author = {نادری چنار, زکیه and جان پرور, محسن and رنجکش, محمدجواد},
title = {تبیین و سطح بندی پارامترهای دیپلماسی مرزی بین ایران و ترکمنستان},
journal = {جغرافیا و توسعه ناحیه ای},
year = {2021},
month = {July},
issn = {2008-1391},
keywords = {مرز دیپلماسی مرزی ایران ترکمنستان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تبیین و سطح بندی پارامترهای دیپلماسی مرزی بین ایران و ترکمنستان
%A نادری چنار, زکیه
%A جان پرور, محسن
%A رنجکش, محمدجواد
%J جغرافیا و توسعه ناحیه ای
%@ 2008-1391
%D 2021

[Download]