روان شناسی تحولی - روان شناسان ایرانی, دوره (18), شماره (69), سال (2019-4) , صفحات (77-90)

عنوان : ( مدل تحولی تفاوتهای فردی مبتنی بر ارتباط و سبکهای پردازش حسی در کودکان پیش دبستانی )

نویسندگان: سعیده طوفانی اصل , سیدامیر امین یزدی , حسین کارشکی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یـن پژوهـش بـا هـدف تعییـن مـدل تحولـی تفاوتهـای فـردی مبتنـی بـر ارتبـاط و سـبکهای پـردازش حسـی در کـودکان پیشدبسـتانی 6-3 سـاله انجـام شـد. روش پژوهـش توصیفـی از نـوع همبسـتگی و جامعـة پژوهـش کـودکان پیشدبسـتانی شـهر مشـهد در سـال 2019 بـود. تعـداد 300 کـودک مقطــع پیشدبســتانی بــه شــیوة دردســترس و داوطلبانــه از میــان مهدکودکهــای منطقــة 10 و 11 شــهر مشــهد انتخــاب شــدند و تحــول مبتنــی بــر تفاوتهـای فـردی و ارتبـاط و نیمـرخ تیپهـای حسـی آنهـا بـا دو پرسشـنامة هیجـان کارکـردی )گرینسـپن، 2007 )و پروفایـل پـردازش حسـی دان )وینـی دان، 1999 )ارزیابـی شـد. نتایـج پژوهـش نشـان داد بیـن مـدل تحولـی بـا سـبکهای پـردازش حسـی همبسـتگی وجـود دارد و اثـر سـبکهای پـردازش حسـی بـر تحـول معنـادار اسـت و 8درصـد واریانـس تحـول را سـبکهای پـردازش حسـی تبییـن میکنـد. از بیـن چهـار سـبک پـردازش حسـی )ثبــت پاییــن حســی، اجتنابگــر حســی، حساســیت حســی و جستوجوگرحســی( ســبک ثبــت پاییــن حســی بیشــترین اثــر را بــر تحــول داشــته اســت. ایـن نتایـج نشـان داد نمـرة غالـب حسـی کـودکان و مقایسـة نمرههـای چهـار سـبک حسـی و نقـاط ضعـف و قـوت هـر یـک از سـبکها، پاسـخهای رفتـاری کـودکان را در موقعیتهـای مختلـف پیشبینـی میکنـد. آگاهـی از سـبک غالـب حسـی بـه والدیـن در امـر والدگـری و بـه معلمـان در فراینـد یادگیــری کــودکان بــرای طراحــی مداخلههــای مؤثــر کمــک میکنــد.

کلمات کلیدی

, تحولی, تفاوتهای فردی, مدل مبتنی بر ارتباط, پردازش حسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1093490,
author = {طوفانی اصل, سعیده and امین یزدی, سیدامیر and کارشکی, حسین},
title = {مدل تحولی تفاوتهای فردی مبتنی بر ارتباط و سبکهای پردازش حسی در کودکان پیش دبستانی},
journal = {روان شناسی تحولی - روان شناسان ایرانی},
year = {2019},
volume = {18},
number = {69},
month = {April},
issn = {1735-305X},
pages = {77--90},
numpages = {13},
keywords = {تحولی، تفاوتهای فردی، مدل مبتنی بر ارتباط، پردازش حسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدل تحولی تفاوتهای فردی مبتنی بر ارتباط و سبکهای پردازش حسی در کودکان پیش دبستانی
%A طوفانی اصل, سعیده
%A امین یزدی, سیدامیر
%A کارشکی, حسین
%J روان شناسی تحولی - روان شناسان ایرانی
%@ 1735-305X
%D 2019

[Download]