تحقیقات علوم رفتاری, دوره (19), شماره (2), سال (2021-12) , صفحات (329-341)

عنوان : ( ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه نیازهای بین فردی بر اساس نظریه کالسیک آزمون و پاسخ )

نویسندگان: فرهاد تنهای رشوانلو , حسین کارشکی , سیدامیر امین یزدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده عملکرد بهینه روانشنناختی افنراد ماندگاری بر الگوهای هیجانی، پردازشهای شناختی و اثرات چندگانه و نیاز ذاتی برای تعلق داشتن، زمینه و هدف: عدم ارضای نیازهای بنین فنردی را روانشناختی رفتار خودکشی، جسمانی در ارتباط است. نظریه بین فردی- سطوح پایین آن، با بیماری روانی و داشته و INQ )در -10 شاخصهای سوال پاسخ پرسشنامه نیازهای بین فردی ) افراد میداند. هدف از پژوهش حاضر بررسی ساختار عاملی و زمینه ساز خودکشی نمونهای غیر بالینی از دانشجویان بود. 222 نفر از دانشجویان دوره کارشناسی در دانشگاه فردوسی مشهد به اعتباریابی آزمون، طی دو مطالعه 212 و در یک طرح توصیفی و مواد و روشها: مقیاس ارضای نیازهنای بنینادین در روابن INQ )و -10 شیوه نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند. گردآوری دادهها با پرسشنامه نیازهای بین فردی ) آسنتانه و واگن را، پارامترهنای تمینز و تأییندی و تحلیل داده ها با بررسی همسانی درونی، روایی عاملی اکتشنافی ، BNS )صورت گرفت. تجزیه و -RS ( آزمون انجام شد. منحنیهای آگاهی سوال و 47 درصد ، ساختاری دو عاملی با واریانس تبیین شده 11/ )INQ نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که پرسشنامه نیازهای بین فردی)10- یافتهها: یید رسید. پرسشنامه از پایایی سازه مناسبی برخوردار بود. روایی واگنرای پرسشننامه در ارتبناط بنا نیازهنای بنینادین ییدی نیز به تأ دارد. تحلیل عاملی تأ . )P < 1 . بر حسب جنسیت تفاوت معناداری به دست نیامد )10/ )P ≥ 1 /11 یید رسید ) روانشناختی در رواب به تأ روایی مناسبی برخوردار است و میتنوان از به نظر میرسد، پرسشنامه نیازهای بین فردی در نمونهای غیربالینی از دانشجویان از پایایی و نتیجهگیری: آن در مطالعات مربوط به تأثیر عوامل بافتی بر خودکشی در دانشجویان استفاده کرد. نیازهای بین فردی، روایی، پایایی، نظریه سوال پاسخ.

کلمات کلیدی

, نیازهای بین فردی, روایی, پایایی, نظریه سوال پاسخ.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1093492,
author = {تنهای رشوانلو, فرهاد and کارشکی, حسین and امین یزدی, سیدامیر},
title = {ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه نیازهای بین فردی بر اساس نظریه کالسیک آزمون و پاسخ},
journal = {تحقیقات علوم رفتاری},
year = {2021},
volume = {19},
number = {2},
month = {December},
issn = {2008-8248},
pages = {329--341},
numpages = {12},
keywords = {نیازهای بین فردی، روایی، پایایی، نظریه سوال پاسخ.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه نیازهای بین فردی بر اساس نظریه کالسیک آزمون و پاسخ
%A تنهای رشوانلو, فرهاد
%A کارشکی, حسین
%A امین یزدی, سیدامیر
%J تحقیقات علوم رفتاری
%@ 2008-8248
%D 2021

[Download]