مهندسی عمران امیرکبیر, Year (2022-1)

Title : ( بررسی آزمایشگاهی پارامترهای شکست تیر بتنی ساخته شده از ماده مرکب سیمانی مهندسی شده )

Authors: seyedmahdi amirfakhrian , Mohammad Reza Esfahani ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

وجود ترک در سازه های بتنی سبب می شود که در بسیاری از موارد معیار های متداول قادر به پیش بینی صحیح شکست آنها نباشند. با بهره گیری از علم مکانیک شکست و معیارهای موجود آن می توان رفتار شکست این گونه سازه ها را بدرستی پیش بینی کرد. در این پژوهش آزمایشگاهی با استفاده از روش های مکانیک شکست، پارامتر های شکست تیر خمشی ساخته شده از ماده مرکب سیمانی مهندسی شده (ECC) مورد بررسی قرار می گیرد. 6 نمونه تیر آزمایشگاهی شکافدار با ابعاد 100×100×350 میلی متر براساس روش کار شکست (WFM) و 18 نمونه تیر آزمایشگاهی شکافدار با ابعاد 70×70×190، 70×140×380 و 70×280×760 میلی متر براساس روش اثر اندازه بازانت (SEM) ساخته و آزمایش شدند. مواد مورد استفاده برای تهیه ECC شامل الیاف پلی پروپیلن، سیمان، غبار کوره آهن، میکروسیلیس و پودرسنگ بودند. از دو نسبت الیاف ( 1 و 2 درصد) در مخلوط-های مختلف استفاده شد. مشاهده شد که با افزایش الیاف از 1 درصد به 2 درصد مقدار مقاومت خمشی، انرژی شکست در روش WFM(G_F)، انرژی شکست در روش SEM (G_f) و چقرمگی شکست (K_IC) نمونه ها افزایش می یابند. از طرف دیگر، مقاومت فشاری، طول مشخصه (L_ch) و عدد تردی نمونه ها با افزایش الیاف کاهش می یابند. همچنین قانون اثر اندازه بازانت در نمونه های مختلف ساخته شده از ECC مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

Keywords

ماده مرکب سیمانی مهندسی شده )ECC( انرژی شکست چقرمگی )WFMکار شکست ( )SEMاثر اندازه بازانت (
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1093506,
author = {Amirfakhrian, Seyedmahdi and Esfahani, Mohammad Reza},
title = {بررسی آزمایشگاهی پارامترهای شکست تیر بتنی ساخته شده از ماده مرکب سیمانی مهندسی شده},
journal = {مهندسی عمران امیرکبیر},
year = {2022},
month = {January},
issn = {2588-297X},
keywords = {ماده مرکب سیمانی مهندسی شده )ECC( انرژی شکست چقرمگی )WFMکار شکست ( )SEMاثر اندازه بازانت (},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی آزمایشگاهی پارامترهای شکست تیر بتنی ساخته شده از ماده مرکب سیمانی مهندسی شده
%A Amirfakhrian, Seyedmahdi
%A Esfahani, Mohammad Reza
%J مهندسی عمران امیرکبیر
%@ 2588-297X
%D 2022

[Download]