تحقیقات منابع آب ایران, دوره (17), شماره (1), سال (2021-5) , صفحات (166-180)

عنوان : ( ارائه راهبرد مطلوب در تخصیص آب با کاربرد تئوری بازیهای غیرهمکارانه )

نویسندگان: محمد نورالهی , علی نقی ضیائی , کامران داوری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کاهش کیفیت آب و کمبود آن دو مشکل جدی است و مدیریت منابع آب مربوط به این مشکلات معمولاً با مناقشاتی همراه است. هدف از پژوهش حاضر، تحلیل رفتارها و تعاملات ذینفعان در حوضه کرج بهمنظور ارائه راهبرد مطلوب در سیاستگذاری پایدار منابع آب با درنظر گرفتن حفظ محیطزیست است. در این پژوهش، از تعاریف پایداری بــرای تحلیل نتایج حاصل از مــدل گراف در نظریه بازیهای غیرهمکارانه استفاده شد. بازیکنان شامل سازمان جهاد کشاورزی، شرکت آب منطقهای، کشاورزان و سازمان محیطزیست میباشند. نتایج حاصل از مدل گراف نشان داد که از بین تعاریف پایداری مورد استفاده در این پژوهش، تحلیل پایداری Non myopicبرای تحلیل این بازی قابل اطمینان بوده و خروجی این پایداری، احتمال بیشتری در رخداد رفتار بازیکنان دارد. یکی از مطلوبترین نقاط تعادل، وضعیت پایه و نقطه تعادل دیگر وضعیتی است که کشاورزان برداشت غیر مجاز از کانال های آبیاری انجام میدهند که باعث وضعیت نامناسبی در آینده خواهد شد. لذا میتوان با تعیین تشویقهایی از سوی شرکت آب منطقهای به منظور همکاری کشاورزان و آموزش آنها و نیز شناسایی و تنبیه متخلفان، مدیریت منابع آب را بهبود بخشید. در نهایت، نتایج نشان داد بکار بردن تعاریف پایداری مناسب، زمانیکه عدم اطمینان در مورد رفتار بازیکنان وجود داشته باشد، برای تجزیه و تحلیل مناقشهای خاص، میتواند بینش ارزشمندی برای سیاستگذاری ایجاد نماید

کلمات کلیدی

, قاط تعادل, تعاریف پایداری, مدل گراف, مدیریت منابع آب, نظریه بازیهای غیرهمکارانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1093515,
author = {نورالهی, محمد and ضیائی, علی نقی and داوری, کامران},
title = {ارائه راهبرد مطلوب در تخصیص آب با کاربرد تئوری بازیهای غیرهمکارانه},
journal = {تحقیقات منابع آب ایران},
year = {2021},
volume = {17},
number = {1},
month = {May},
issn = {1735-2347},
pages = {166--180},
numpages = {14},
keywords = {قاط تعادل، تعاریف پایداری، مدل گراف، مدیریت منابع آب، نظریه بازیهای غیرهمکارانه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارائه راهبرد مطلوب در تخصیص آب با کاربرد تئوری بازیهای غیرهمکارانه
%A نورالهی, محمد
%A ضیائی, علی نقی
%A داوری, کامران
%J تحقیقات منابع آب ایران
%@ 1735-2347
%D 2021

[Download]