پژوهش های زبان و ترجمه فرانسه, سال (2022-9)

عنوان : ( بررسی روایت آیینه‌ایِ مرگ فروشنده از آرتور میلر در فیلم فروشنده از اصغر فرهادی; بر اساس سه الگوی پیشنهادی دالنباخ، نظریه پرداز فرانسوی زبان. )

نویسندگان: مهلا عزیزی , سمیرا بامشکی , زهره تائبی نقندری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

متن آیینه‌ای که در زبان فرانسه میزان ابیم نامیده می‌شود شگردی هنری، ادبی است با خاستگاهی در میان نظریه‌پردازان فرانسوی‌زبان* . در دانش روایت‌شناسی هرگاه روایت درونه‌ای، روایت دربرگیر را بازگو و تکرار کند با شگردی روایی به نام \\\"متن آیینه‌ای روبه‌رو هستیم. به دیگر ‌سخن، زمانی که داستان درونه‌ای، روایت اصلی را آیینگی کند حلقه‌های بی‌شماری خلق می‌شود و ما با متن آیینه‌ای روبه‌رو می‌شویم. در این پژوهش فیلم فروشنده، روایت اصلی و تئاتر میانی فیلم (تئاتر مرگ فروشنده از میلر) روایت آیینه‌ای است. تئاتر مرگ فروشنده میلر به‌مثابۀ متنی آیینه‌ای درون فیلم فروشندۀ اصغر فرهادی جای‌دهی شدهاست و در موارد مختلفی از جمله: عنوان، درون‌مایه، اشخاص و مکان‌ها روایت اصلی را بازتاب می‌دهد و موجب انبوهی و تکثیر سطوح روایی می‌گردد. در پژوهش حاضر، متن آیینه‌ای بر اساس دیدگاه‌های نظریه‌پردازان این حوزه به‌خصوص لوسین دالنباخ و سه الگوی پیشنهادی او دربارۀ متن آیینه‌ای بررسی و متن مورد مطالعه بر این مبنا تحلیل شده‌است. این شگرد روایی، تاثیرات گوناگونی بر متن داستانی می‌گذارد و کارکرد‌های متنوعی دارد؛ با توجه به نتایج به دست آمده، کارکردهای متن آیینه‌ای در این مطالعۀ موردی (فیلم فروشنده) از این قرار است: تقویت درون‌مایه و ایجاد انسجام، افزایش تعلیق، افزایش پیچیدگی در سطوح روایی، برجسته‌شدن بعد هستی‌شناختی، ایجاد ساختارهای بازگشتی، پررنگ‌شدن نقش مخاطب در فرآیند درک متن، سایه‌افکنی بر متن اصلی و بخشیدن بعد زیبایی‌شناختی به وجوه گوناگون روایت اصلی.

کلمات کلیدی

, متن آینه‌ای, فروشنده, اصغر فرهادی, مرگ فروشنده, آرتور میلر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1093516,
author = {عزیزی, مهلا and بامشکی, سمیرا and تائبی نقندری, زهره},
title = {بررسی روایت آیینه‌ایِ مرگ فروشنده از آرتور میلر در فیلم فروشنده از اصغر فرهادی; بر اساس سه الگوی پیشنهادی دالنباخ، نظریه پرداز فرانسوی زبان.},
journal = {پژوهش های زبان و ترجمه فرانسه},
year = {2022},
month = {September},
issn = {2322-1569},
keywords = {متن آینه‌ای، فروشنده، اصغر فرهادی، مرگ فروشنده، آرتور میلر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی روایت آیینه‌ایِ مرگ فروشنده از آرتور میلر در فیلم فروشنده از اصغر فرهادی; بر اساس سه الگوی پیشنهادی دالنباخ، نظریه پرداز فرانسوی زبان.
%A عزیزی, مهلا
%A بامشکی, سمیرا
%A تائبی نقندری, زهره
%J پژوهش های زبان و ترجمه فرانسه
%@ 2322-1569
%D 2022

[Download]