اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و فلسفه , 2023-05-11

عنوان : ( نقش انسان در معنابخشی به زندگی )

نویسندگان: عبدالقاسم کریمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تنزل انسان ازجایگاه حقیقی خود بواسطه برکنارشدن از ویژگیهای ممتاز ذاتی با رویکردهای انسانگرایانه ومادگرایانه در زندگی بشرامروزی ،موجبات سرگشتگی،بی معنایی وتهی شدن ازهرگونه هدف وارزش متعالی رابدنبال داشته ،وبازیابی وبازسازی حیات معنادار را باپیچدگی وابهام فراوان روبرو کرده است.این چالش، ناشی ازخودبیگانگی انسان وعدم درک روشنی ازانسان و معنای زندگی اوست. راه نجات از این سردرگمی وبیهودگی بازگشت به خود حقیقی،شناخت توانایی ها واستعدادهای منحصربفرد انسان وتحقق آنها با نقش آفرینی مؤثر وخلاَق ممکن است.راه حلهای پیشنهاد شده که مبتنی بر کاشفیت معنا وجاعلیت آن می باشد، دارای نقدهای جدی است،زیرا هرکدام بنحوی برخی ازمتغیرهای هندسه کامل حیات معنادار انسان را مغفول گذاشته است،یا خود انسانی را وانهاده است،یاخدای این انسان رابرکنار از زندگی او کرده ست.اما این مقاله درصدد پیوند وثیق بین نقش باری تعالی بانقش انسان درعینیت بخشی به معناداری زندگی می باشد.

کلمات کلیدی

, خود, خلاقیت, معنا, زندگی, انسان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1093523,
author = {کریمی, عبدالقاسم},
title = {نقش انسان در معنابخشی به زندگی},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و فلسفه},
year = {2023},
location = {fhfg, ايران},
keywords = {خود،خلاقیت،معنا،زندگی،انسان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش انسان در معنابخشی به زندگی
%A کریمی, عبدالقاسم
%J اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و فلسفه
%D 2023

[Download]