پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (15), شماره (3), سال (2023-2) , صفحات (1-17)

عنوان : ( اثر منابع مختلف چربی در یره انتظار زایش بر مصرف خوراک گاوها، فراسنه‌های خونی، اندازه های بدنی و عملکرد گوساله‌های شیرخوار هلشتاین )

نویسندگان: محمودرضا امینی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , عیسی دیرنده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، اثر افزودن منابع مختلف چربی (اسیدهای چرب اشباع و غیر اشباع) در جیره انتظار زایش گاوهای هلشتاین برمصرف خوراک، فراسنجه های خونی،اندازه های بدنی و عملکرد گوساله هاپس از تولد می باشد.در این پژوهش از33 راس گاو شیری هلشتاین نزدیک زایش(11راس شکم اول و11 راس چندشکم زایش،میانگین نمره وضعیت بدنی3111±3123و میانگین وزن بدن2.12±41.13. کیلوگرم)درقالب طرحً کاملاتصادفی باسه تیمار و13 تکراراستفاده شد.تیمارها ی آزمایشی شامل:1-گروه کنترل(بدون چربی)2-گروه اسیدچرب اشباع(پالمیتیک اسید)3-گروه اسیدچرب غیراشباع(دانه گلرنگ)بودند.تغذیه از21روزمانده به تاریخ احتمالی زایش تا زمان زایش ادامه یافت.ماده خشک مصرفی به صورت روزانه اندازه گیری شد.گاوهاپس از زایمان توسط دستگاه شیردوش انفرادی دوشیده شده و حجم آغوز آنهاثبت شد،همچنین جهت بررسی کیفیت آغوز دو نمونه ازآن مورد ارزیابی قرار گرفت.خون گیریازگوساله های تازه متولدشده در زمانهای تولد(قبل ازمصرف آغوز)،2ساعت پس ازمصرف آغوز،3،7،21و..روز پس ازتولد از گوساله ها انجام شد.وزن گوساله ها و اندازه های بدنی در زمانهای تولد،21و..روزگی اندازه گیری شدند. به طور کلی نتایج پژوهش حاضر نشان داد که افزودن منابع اسیدهای چرب غیراشباع و اشباع درجیره انتظار زایش بر ماده خشک مصرفی قبل از زایش گاوها تأثیرمعنی داری نداشت،همچنین تیمارهای آزمایشی بر کیفیت آغوز، اسیدهای چرب آغوز،فراسنجه های خونی،اندازه های بدنی و عملکرد گوساله های هلشتاین تأثیر معنی داری نداشتند.

کلمات کلیدی

, اسید چرب اشباع, اسید چرب غیراشباع, عملکرد, گوساله هلشتاین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1093527,
author = {امینی, محمودرضا and ناصریان, عباسعلی and ولی زاده, رضا and عیسی دیرنده},
title = {اثر منابع مختلف چربی در یره انتظار زایش بر مصرف خوراک گاوها، فراسنه‌های خونی، اندازه های بدنی و عملکرد گوساله‌های شیرخوار هلشتاین},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2023},
volume = {15},
number = {3},
month = {February},
issn = {2008-3106},
pages = {1--17},
numpages = {16},
keywords = {اسید چرب اشباع، اسید چرب غیراشباع،عملکرد،گوساله هلشتاین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر منابع مختلف چربی در یره انتظار زایش بر مصرف خوراک گاوها، فراسنه‌های خونی، اندازه های بدنی و عملکرد گوساله‌های شیرخوار هلشتاین
%A امینی, محمودرضا
%A ناصریان, عباسعلی
%A ولی زاده, رضا
%A عیسی دیرنده
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ 2008-3106
%D 2023

[Download]