پژوهش های نوین دینی, سال (2021-9)

عنوان : ( پیوند هستی و شناخت از منظر حکمت صدرایی و پدیدارشناسی هوسرل )

نویسندگان: علی حقی , قربانعلی کریم زاده قراملکی , میکائیل جمال پور , سیدمحمدامین مداین ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

وضوعاتفلسفه به دوشاخهعمده مسائل مربوط به واقعیت درونی انسان و عالم خارج قابل انقساماند. هر یک از فلاسفه بنابر اولویّت شخصی خود یکی از دو قسم مزبور را برگزیدهاند،اگرچه رابطه هستی و شناخت انسانی جزء یکی از مسائل اصلی دانش فلسفه محسوب می گردد لیکن کمتر فیلسوف توانایی قادر بهارائه راه حل برای تبیین مسئله مذکور شده است. صدرالمتألّهین ملاصدرابه عنوان فیلسوفی که وجود را اصیل میداند و ادموند هوسرلبه عنوان فیلسوفی که پدیدارشناسی را براساس آگاهی بنا کرده است، اشتهار یافتهاند. با وجود تفاوتها،هر دو فیلسوف، بر اساس نقش ساحت انسانی در جهت تقرّب دو سپهر مذکور گامهایمشترکیبرداشتهاند. نوشتار حاضر در صدد نشان دادنصدرالمتألّین و هوسرل در راستای پیوند هستی و شناخت است.دراین پژوهشسعی بر این است که نقش ساحت انسانی در پیوند مراتب وجودی و مراحل ادراکی در دو مشرب حکمت متعالیه و پدیدارشناسیمشخص شود. از این رو بعد از تعریف و تبیین نفس ناطقه و اگوی استعلایی0 با روش مقایسه و تطبیق،به نقش ساحت انسانی در تبیین این مهم پرداخت شده است. نتایج بهدست آمده از بررسی اندیشههای دو فیلسوفیادشده عبارت است از این که ساحت انسانی منزلینیست که هستی و شناخت از روی ناچاری درآن گرد آمدهباشد،بلکه ساحت انسانی خود با سیر مراحل وجودی مراتب ادراکی متناسب را کسب و هستی و شناخت را در خود حاضر کرده است و در این راستا به علم یقینی دست یافته است.

کلمات کلیدی

, نفس ناطقه, اگوی استعلایی, مراتب ادراک, عوالم سه گانه وجود, اتحاد عاقل و معقول
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1093528,
author = {حقی, علی and قربانعلی کریم زاده قراملکی and میکائیل جمال پور and سیدمحمدامین مداین},
title = {پیوند هستی و شناخت از منظر حکمت صدرایی و پدیدارشناسی هوسرل},
journal = {پژوهش های نوین دینی},
year = {2021},
month = {September},
issn = {2716-9812},
keywords = {نفس ناطقه، اگوی استعلایی، مراتب ادراک، عوالم سه گانه وجود، اتحاد عاقل و معقول},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیوند هستی و شناخت از منظر حکمت صدرایی و پدیدارشناسی هوسرل
%A حقی, علی
%A قربانعلی کریم زاده قراملکی
%A میکائیل جمال پور
%A سیدمحمدامین مداین
%J پژوهش های نوین دینی
%@ 2716-9812
%D 2021

[Download]