زبان و ادب فارسی, دوره (75), شماره (245), سال (2022-8) , صفحات (261-281)

عنوان : ( فراخوانی شخصیت‌های شاهنامه به رمانِ به هادس خوش آمدید؛ کنشی در هت تضعیف گفتمان دهۀ هشتاد )

نویسندگان: اعظم نیکخواه فاردقی , سمیرا بامشکی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رمان یکی از گونه‌های رایج ادبی معاصر است که می‌تواند پیوند مستقیمی با بافت سیاسی-اجتماعی هر جامعه داشته باشد. به‌وجود‌آمدن زیرگونۀ رمان اسطوره‌ای در دهه‌های اخیر، این پیوند را مستحکم‌تر کرده است؛ زیرا حماسه‌ها و اسطوره‌ها با قابلیت‌های فراوان خود، به‌خوبی می‌توانند نویسنده را در انعکاس بافت فرامتن و بیان موضع موافق یا مخالفش نسبت به آن، یاری رسانند. ازاین‌رو، رمان‌نویسان نیز آنها را با رویکردهایی متفاوت و گاه متضاد نسبت به بافت فرامتن به کار می‌گیرند. در این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش هستیم که بلقیس سلیمانی به‌عنوان یکی از نویسندگان این نوع از رمان، چرا و چگونه شخصیت‌های شاهنامه را به رمان به هادس خوش آمدید، فراخوانده است؟ برای پاسخ به این پرسش، ابتدا به بررسی بافت سیاسی-اجتماعی زمان نگارش این رمان (دهۀ هشتاد شمسی) پرداخته‌ایم. سپس با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و از منظر جامعه‌شناسی سیاسی، موضع موافق یا مخالف نویسنده را نسبت به بافت فرامتن خود روشن ساخته‌ایم. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که سلیمانی با فراخوانی کنشگر فعال و هنجارشکن رودابۀ شاهنامه به رمان خود و منفعل‌کردن او دربرابر هنجارهای حاکم بر جامعۀ مردسالار و نمایش پیامدهای منفی این نوع هنجارها برای رودابه به‌عنوان نمایندۀ زنان، سعی دارد گفتمان مردسالاری را از طریق ایجاد تداعی تضاد میان کنش‌های رودابۀ پیش‌متن و رودابۀ بیش‌متن، بازنمایی و تضعیف کند.

کلمات کلیدی

, شخصیت‌های شاهنامه, رودابه, به هادس خوش آمدید, گفتمان مردسالاری, تضعیف گفتمان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1093529,
author = {نیکخواه فاردقی, اعظم and بامشکی, سمیرا},
title = {فراخوانی شخصیت‌های شاهنامه به رمانِ به هادس خوش آمدید؛ کنشی در هت تضعیف گفتمان دهۀ هشتاد},
journal = {زبان و ادب فارسی},
year = {2022},
volume = {75},
number = {245},
month = {August},
issn = {2251-7979},
pages = {261--281},
numpages = {20},
keywords = {شخصیت‌های شاهنامه، رودابه، به هادس خوش آمدید، گفتمان مردسالاری، تضعیف گفتمان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T فراخوانی شخصیت‌های شاهنامه به رمانِ به هادس خوش آمدید؛ کنشی در هت تضعیف گفتمان دهۀ هشتاد
%A نیکخواه فاردقی, اعظم
%A بامشکی, سمیرا
%J زبان و ادب فارسی
%@ 2251-7979
%D 2022

[Download]