حقوق تطبیقی, دوره (9), شماره (2), سال (2023-2) , صفحات (37-62)

عنوان : ( بررسی تطبیقی سایه نویسی در حقوق کیفری ایران و ایالات متحده آمریکا )

نویسندگان: زهرا صالح آبادی , سید مهدی سیدزاده , عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سایه‌نویسی که به زبان ساده نوشتن برای و به نام دیگری است در سالهای اخیر به واسطه ظهور فناوری‌های نوین شدت و گسترش بیشتری در نظام‌های آموزشی یافته است. در پاسخ به این پدیده قانون گذاران ایران و ایالات متحده آمریکا تلاش کردند با جرم‌انگاری این پدیده و پیش‌بینی ضمانت اجرای کیفری به مقابله با آن بپردازند. قانون‌گذار ایران در قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی هر دو طرف فرایند سایه‌نویسی یعنی سایه‌نویسان (ارائه دهندگان خدمات سایه-نویسی) و استفاده کنندگان از سایه‌نویسی(مشتریان) را مورد توجه قرار داده است. با این وجود سیاست کیفری در قبال این دو دسته یکسان نبوده و به دو گونه متفاوت با آن‌ها برخورد شده است. در حالی‌که قانون‌گذار برای ارائه‌دهندگان قائل به ضمانت اجرای کیفری شده برای استفاده کنندگان ضمانت اجرای خفیف‌تر و از نوع انضباطی از قبیل ملغی‌الاثر نمودن مدرک تحصیلی، پایه، مرتبه و... پیش‌بینی کرده است. در ایالات متحده آمریکا نیز هفده ایالت سایه‌نویسی را جرم-انگاری کرده‌اند. این ایالت‌ها فقط به مجازات عرضه‌کنندگان خدمات سایه‌نویسی پرداخته‌اند. بدین‌سان نسبت به استفاده کنندگان از این خدمات مجازات‌های انتظامی دانشگاه‌ها اعمال می‌شود.

کلمات کلیدی

سایه نویسی برون سپاری مؤلف افتخاری اعطای نویسندگی اجاره علمی مجازات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1093531,
author = {صالح آبادی, زهرا and سیدزاده , سید مهدی and جوان جعفری بجنوردی, عبدالرضا},
title = {بررسی تطبیقی سایه نویسی در حقوق کیفری ایران و ایالات متحده آمریکا},
journal = {حقوق تطبیقی},
year = {2023},
volume = {9},
number = {2},
month = {February},
issn = {2423-4656},
pages = {37--62},
numpages = {25},
keywords = {سایه نویسی برون سپاری مؤلف افتخاری اعطای نویسندگی اجاره علمی مجازات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تطبیقی سایه نویسی در حقوق کیفری ایران و ایالات متحده آمریکا
%A صالح آبادی, زهرا
%A سیدزاده , سید مهدی
%A جوان جعفری بجنوردی, عبدالرضا
%J حقوق تطبیقی
%@ 2423-4656
%D 2023

[Download]