اقتصاد انرژی ایران, سال (2022-7)

عنوان : ( تاثیر فساد اداری و ریسک سیاسی بر شدت انرژی کشورهای منتخب حوزه منا )

نویسندگان: هادی اسماعیل پورمقدم , علی امامی میبدی , محمدصادق ادیبیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فساد اداری و ریسک سیاسی از عوامل مهم تأثیرگذار بر اقتصاد کشورهاست که میتواند جنبههای مختلفی از زندگی مردم را تحت تأثیر خود قرار دهد. از سوی دیگر، یکی از شاخصهای مهم اقتصادی که نشانگر نحوه و شدت مصرف انرژی است و به عبارتی میزان انرژیبری در هر کشور را نشان میدهد، شدت انرژی میباشد. شدت انرژی شاخص بسیار مهمی است که توسط آن میتوان به روند تغییر کارایی مصرف انرژی در سالهای مختلف پی برد. نظر به اهمیت این موضوع، تحقیق حاضر به بررسی اثر فساد اداری و ریسک سیاسی در کنار عوامل دیگر بر شدت انرژی کشورهای منتخب منطقۀ منا شامل ایران، بحرین، مصر، عراق، اردن، کویت، لبنان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی با استفاده از مدل دادههای تابلویی و برای سالهای 2003تا 2019پرداخته است. نتایج این تحقیق نشان میدهد که فساد اداری و ریسک سیاسی در کنار عواملی چون حکمرانی خوب، سرمایهگذاریهای خارجی و شاخص توسعه انسانی از اهمیت بهسزایی برخوردار است. از این رو ارتقای آموزش و آگاهی با کاهش فساد اداری و ریسک سیاسی میتواند اجرای بهتر برنامههای کارایی انرژی را به همراه داشته باشد

کلمات کلیدی

, فساد اداری, ریسک سیاسی, شدت انرژی, کشورهای منطقه منا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1093534,
author = {اسماعیل پورمقدم, هادی and علی امامی میبدی and ادیبیان, محمدصادق},
title = {تاثیر فساد اداری و ریسک سیاسی بر شدت انرژی کشورهای منتخب حوزه منا},
journal = {اقتصاد انرژی ایران},
year = {2022},
month = {July},
issn = {2423-5954},
keywords = {فساد اداری، ریسک سیاسی، شدت انرژی، کشورهای منطقه منا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر فساد اداری و ریسک سیاسی بر شدت انرژی کشورهای منتخب حوزه منا
%A اسماعیل پورمقدم, هادی
%A علی امامی میبدی
%A ادیبیان, محمدصادق
%J اقتصاد انرژی ایران
%@ 2423-5954
%D 2022

[Download]