جامعه شناسی نهادهای اجتماعی, دوره (9), شماره (20), سال (2023-3) , صفحات (7-29)

عنوان : ( جبر چند ساحتی و بازماندگی انتخابی؛ مطالعه کیفی فرآیند بازماندگی از تحصیل کودکان افغانستانی ساکن در شهر مشهد )

نویسندگان: مجید فولادیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف تحقیق حاضر، شناسایی و تحلیل چالش‌های کودکان مهاجر افغانستانی بازمانده از تحصیل ساکن در شهر مشهد، در قالب پژوهش کیفی بود.جامعۀ آماری پژوهش، کودکان مهاجر افغانستانی بازمانده از تحصیل ساکن در مشهد بودند. نمونۀ آماری، مصاحبه با 20 کودک بود که اشباع نظری داده‌ها برای محقق حاصل شد. سپس روایت هرکدام از کودکان استخراج شد و براساس پی‌رنگ‌های مشترک، روایت‌ها و فرایندهای آنان مشخص شد. در راستای شناسایی چالش‌های کودکان مهاجر افغانستانی بازمانده از تحصیل، یافته‌های پژوهش 1- فرهنگ سنتی و مذهبی سبب بازماندگی از تحصیل کودک می‌شود؛ 2- اضطراب کودک ناشی از تجربۀ جنگ، عامل دومی است که بر فرایند بازماندگی وی از تحصیل تأثیرگذار است؛ 3- زدن برچسب بزه‌کار به کودک از سوی مسئولان مدرسه باعث افتخار کودکی می‌شود که بزهکاری را نشانۀ مردانگی می‌داند. 4- به‌دلیل خارج‌شدن پدر از چرخۀ سرپرستی خانوار فرزندان در حال تحصیل یا به‌علت اجبار یا فداکاری، تحصیل را رها می‌کنند 5- وجود الگوهای ناموفق تحصیلی در ایران و الگوی‌های موفق غیرتحصیلی مهاجرت‌کننده به کشورهای اروپایی سبب می‌شود تا خانوادۀ کودک تحصیل‌‌کردن وی را بی‌فایده قلمداد کند،6- به‌علت نبود تطابق تحصیلی بین ایران و افغانستان، در آزمون ورودی مدارس ایران پذیرفته نمی‌شود و به پایه‌های پایین‌تر تحصیلی تنزل پیدا می‌کند

کلمات کلیدی

, کودکان, بازمانده از تحصیل, مهاجر, افغانستانی, روایت‌پژوهی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1093537,
author = {فولادیان, مجید},
title = {جبر چند ساحتی و بازماندگی انتخابی؛ مطالعه کیفی فرآیند بازماندگی از تحصیل کودکان افغانستانی ساکن در شهر مشهد},
journal = {جامعه شناسی نهادهای اجتماعی},
year = {2023},
volume = {9},
number = {20},
month = {March},
issn = {2383-0395},
pages = {7--29},
numpages = {22},
keywords = {کودکان، بازمانده از تحصیل، مهاجر، افغانستانی، روایت‌پژوهی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جبر چند ساحتی و بازماندگی انتخابی؛ مطالعه کیفی فرآیند بازماندگی از تحصیل کودکان افغانستانی ساکن در شهر مشهد
%A فولادیان, مجید
%J جامعه شناسی نهادهای اجتماعی
%@ 2383-0395
%D 2023

[Download]