میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی, دوره (8), شماره (3), سال (2022-10) , صفحات (52-61)

عنوان : ( استفاده از سطوح مختلف دانه خرفه بر عملکرد رشد، سیستم ایمنی و برخی فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی )

نویسندگان: حسنا حاجاتی , احمد حسن آبادی , سارا کاوه , عاطفه سیددخت ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش برای بررسی اثر سطوح مختلف دانه خرفه آسیاب شده بر عملکرد رشد، سیستم ایمنی و برخی فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی انجام شد. تعداد 160 قطعه جوجه یک روزه گوشتی نر از سویه تجاری راس 308 در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تیمار، 4 تکرار و 10 قطعه جوجه در هر تکرار استفاده شد. جیره‌های آزمایشی شامل سطوح صفر، 2، 2/5، 5 و 7/5 % دانه خرفه بود. برای ارزیابی سیستم ایمنی هومورال، در روزهای 24 و 31 مقدار ml 1 محلول 10 % گلبول قرمز گوسفندی به دو جوجه از هر تکرار تزریق شد و نمونه‌‌های خونی در روزهای 35 و 42، از ورید بال گرفته شد. پرندگان علیه ویروس بیماری‌های برونشیت، نیوکاسل و گامبورو واکسینه شدند. برای اندازه گیری فراسنجه‌های خونی از نمونه‌های خون 42 روزگی استفاده شد. وزن اندام‌های بدن برحسب درصد وزن بدن در سن 42 روزگی بررسی شد. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که مصرف دانه خرفه، سبب افزایش وزن و مصرف خوراک جوجه‌های گوشتی در دوره های رشد، پایانی و در کل دوره پرورش شد. میزان تیتر IgY در پرنده‌ها تفاوتی نداشت. ضریب تبدیل غذایی در پرندگان تغذیه شده با تغذیه تیمار حاوی 2/5 % دانه خرفه بهتر شد. وزن بورس فابریسیوس و سایر اندام‌های بدن در 42 روزگی در کل گروه‌ها تغییری نداشت. استفاده از سطوح مختلف دانه خرفه در جیره تأثیر معنی‌داری بر تیتر آنتی بادی در برابر گلبول قرمز گوسفندی، میزان هماتوکریت خون، تری‌گلیسیرید، آنزیم‌هایALP ،AST، ALT و کلسیم در خون نداشت اما سبب افزایش میزان کلسترول خون شد.

کلمات کلیدی

, جوجه گوشتی, خرفه, سیستم ایمنی, عملکرد, فراسنجه‌های خونی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1093541,
author = {حاجاتی, حسنا and حسن آبادی, احمد and کاوه, سارا and عاطفه سیددخت},
title = {استفاده از سطوح مختلف دانه خرفه بر عملکرد رشد، سیستم ایمنی و برخی فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی},
journal = {میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی},
year = {2022},
volume = {8},
number = {3},
month = {October},
issn = {2476-3403},
pages = {52--61},
numpages = {9},
keywords = {جوجه گوشتی، خرفه، سیستم ایمنی، عملکرد، فراسنجه‌های خونی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T استفاده از سطوح مختلف دانه خرفه بر عملکرد رشد، سیستم ایمنی و برخی فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی
%A حاجاتی, حسنا
%A حسن آبادی, احمد
%A کاوه, سارا
%A عاطفه سیددخت
%J میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی
%@ 2476-3403
%D 2022

[Download]