جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام, Volume (10), No (20), Year (2022-3) , Pages (221-248)

Title : ( بررسیِ رابطه دولت مسلط و شواهد مذهبی از طریقِ نشانه‌شناسی اسلامی )

Authors: Mahdi Najafzadeh ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

این مقاله با تاکیید بر اولین اعلانیه های تاریخ اسلامی به این سوال پاسخ می گوید که دولت اسلامی در خاستگاه خود چگونه معرفی شده و چه تصویری از آن در اولین اعلانیه ها وجود دارد. ااز طریق نشانه شناسی مقاله ماهیت دولت نخستین را واکاوی و برای دریافت چنین تصویری بر سکه ها، سنگ نوشته ها و دیگر آثار تاریخی تمرکز کرده است

Keywords

, دولت, نشانه شناسی, اعلامیه ها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1093542,
author = {Najafzadeh, Mahdi},
title = {بررسیِ رابطه دولت مسلط و شواهد مذهبی از طریقِ نشانه‌شناسی اسلامی},
journal = {جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام},
year = {2022},
volume = {10},
number = {20},
month = {March},
issn = {2252-0732},
pages = {221--248},
numpages = {27},
keywords = {دولت، نشانه شناسی، اعلامیه ها},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسیِ رابطه دولت مسلط و شواهد مذهبی از طریقِ نشانه‌شناسی اسلامی
%A Najafzadeh, Mahdi
%J جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام
%@ 2252-0732
%D 2022

[Download]