مهندسی و مدیریت آبخیز, سال (2022-8)

عنوان : ( ارزیابی دورنمای تغییرات تبخیر- تعرق مرجع حوزه آبریز رودخانه ارس در شرایط اقلیمی آینده تحت سناریوهای RCP )

نویسندگان: برومند صلاحی , مهناز صابر , عباس مفیدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، دورنمای تبخیر-تعرق مرجع (ETo) بخش جنوبی حوزه آبخیز رودخانه ارس تحت شرایط تغییر اقلیم با استفاده از ریزگردان SDSM ترسیم شد. برای این منظور، از داده‌­های هواشناسی ایستگاه­‌های سینوپتیک منتخب واقع در این حوضه استفاده شد. پس از دریافت خروجی ریزگردانی­ شده برای پارامترهای مورد نیاز برای برآورد ETo به روش پنمن-مانتیث فائو شماره 56 برای آینده نزدیک (2021 تا 2050 میلادی) اقدام به محاسبه آن شد. در این راستا، از داده­‌های روزانه بازتحلیل NCEP و داده­‌های ایستگاهی کمینه و بیشینه دما، سرعت باد، رطوبت نسبی و ساعات آفتابی در مقیاس روزانه و نیز داده‌­های خروجی مدل CanESM2 تحت سناریوهای RCPs برای تولید داده‌­های ایستگاهی آینده برای تخمین ETo حوضه ارس استفاده شد. ایستگاه­‌های مورد مطالعه شامل اهر، اردبیل، پارس­آباد، جلفا، خوی و ماکو بود و دوره پایه برای داده­‌های مورد نظر 2005-1985 در نظر گرفته شد. ابتدا، کارایی SDSM در شبیه­‌سازی پارامترهای مورد نیاز برای تخمین ETo از طریق مقایسه داده‌­های شبیه‌سازی شده NCEP با داده­‌های ایستگاهی ارزیابی شد. مقایسه آن‌ها نشان‌دهنده کارایی مناسب مدل در شبیه­‌سازی داده‌­ها بود. لذا، پارامترهای اقلیمی با استفاده از مدل CanESM2 تحت سناریوهای RCP برای آینده شبیه­‌سازی شده، پس از محاسبه مقادیر ماهانه آن‌ها، برای تخمین ETo حوضه به CROPWAT وارد شده و مقدار و روند متغیر برای سه دهه آتی محاسبه شد. نتایج نشان داد، ETo حوضه در دوره آتی نسبت به دوره پایه به‌طور متوسط حدود هفت میلی‌متر در سال افزایش خواهد یافت. برحسب ایستگاهی نیز ETo در پارس‌­آباد (102 میلی‌متر) و جلفا (66 میلی‌متر) افزایشی خواهد بود که این افزایش به معنی افزایش نیاز آبی گیاهان در آینده نیز است. همچنین، روند آتی ETo در خوی، ماکو، اهر و اردبیل کاهشی خواهد بود.

کلمات کلیدی

, پنمن-مانتیث فائو, تغییر اقلیم, ریزمقیاس‌نمایی, مدل‌های اقلیمی SDSM
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1093543,
author = {برومند صلاحی and مهناز صابر and مفیدی, عباس},
title = {ارزیابی دورنمای تغییرات تبخیر- تعرق مرجع حوزه آبریز رودخانه ارس در شرایط اقلیمی آینده تحت سناریوهای RCP},
journal = {مهندسی و مدیریت آبخیز},
year = {2022},
month = {August},
issn = {2251-9300},
keywords = {پنمن-مانتیث فائو، تغییر اقلیم، ریزمقیاس‌نمایی، مدل‌های اقلیمی SDSM},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی دورنمای تغییرات تبخیر- تعرق مرجع حوزه آبریز رودخانه ارس در شرایط اقلیمی آینده تحت سناریوهای RCP
%A برومند صلاحی
%A مهناز صابر
%A مفیدی, عباس
%J مهندسی و مدیریت آبخیز
%@ 2251-9300
%D 2022

[Download]