صنعت لاستیک ایران, دوره (27), شماره (107), سال (2023-3) , صفحات (29-39)

عنوان : ( ارزیابی تاثیر سیلیکا بر خواص مکانیکی و تراوایی گاز دی‌اکسید کربن در ولکانیده های لاستیک نیتریل )

نویسندگان: مهناز عروجی , سید سجاد فلاح , علی دشتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، اثر مقادیر مختلف از سیلیکا اولترازیل (VN3) و نانو سیلیکا بر خواص فیزیکی-مکانیکی آمیزه های لالاستیکی اکریلونیتریل بوتادین (NBR) بررسی شد. تمامی آمیزه های NBR حاوی phr45 دوده N550 بودند. خواص نفوذپذیری گاز در لاستیک به وسیله دستگاه آزمون فشار بالا- دما بالا در دمای 90 درجه سلسیوس و فشار 50 بار با گاز دی اکسید کربن (CO2) انجام شد. خواص تراوایی گاز CO2 در آمیزه های پخت شده NBR در حضور مقادیر مختلف سیلیکا VN3 و نانو سیلیکا بررسی گردید. با افزایش مقدار سیلیکا در هر دو نوع سیلیکا، سختی و ازدیاد طول آمیز ه ها افزایش نشان داد. با افزایش مقدار سیلیکا در هر دو نوع، به دلیل برهمکنش کمتر پرکننده- لاستیک نسبت به دوده، استحکام کششی و مدول 100 % کاهش یافت. افزودن سیلیکا به آمیزه ها موجب کاهش مقدار تراوایی گاز و ضریب حلالیت گاز شد. همچنین افزایش مقدار سیلیکا VN3 در ترکیب سیلیکا/دوده موجب کاهش ضریب نفوذ گاز و افزایش کلی ضریب حلالیت گاز گردید. با افزایش مقدار نانو سیلیکا در ترکیب نانو سیلیکا/دوده ضریب نفوذ گاز تغییر اندکی داشت، اما ضریب حلالیت گاز در آمیزه ها کاهش یافت. تمامی پارامترهای تراوایی در مقادیر مساوی از پرکننده، در آمیزه های لاستیکی حاوی سیلیکا VN3 بیشتر نوع پرکننده نانوسلیکا بودند.

کلمات کلیدی

, لاستیک نیتریل, سیلیکا, خواص مکانیکی , تراوایی, گاز دی اکسیدکربن.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1093550,
author = {عروجی, مهناز and فلاح, سید سجاد and دشتی, علی},
title = {ارزیابی تاثیر سیلیکا بر خواص مکانیکی و تراوایی گاز دی‌اکسید کربن در ولکانیده های لاستیک نیتریل},
journal = {صنعت لاستیک ایران},
year = {2023},
volume = {27},
number = {107},
month = {March},
issn = {1563-0633},
pages = {29--39},
numpages = {10},
keywords = {لاستیک نیتریل، سیلیکا، خواص مکانیکی ، تراوایی، گاز دی اکسیدکربن.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی تاثیر سیلیکا بر خواص مکانیکی و تراوایی گاز دی‌اکسید کربن در ولکانیده های لاستیک نیتریل
%A عروجی, مهناز
%A فلاح, سید سجاد
%A دشتی, علی
%J صنعت لاستیک ایران
%@ 1563-0633
%D 2023

[Download]