مطالعات ساختار و کارکرد شهری, دوره (10), شماره (34), سال (2023-2) , صفحات (2017-244)

عنوان : ( تاثیر فرم شهری بر وقوع جرائم سرقت در کلان شهر مشهد )

نویسندگان: محمدرحیم رهنماء , مهدی بازرگان , محمد اجزاء شکوهی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رفتار انسان در فضا و مکان های متفاوت با شکل و فرم خاص و نیز با عملکرد نهفته در آن، متفاوت بوده و در بسیاری موارد فضا محرک انسان در بروز رفتار مجرمانه است. به همین منظور مطالعه ی حاضر با هدف بررسی تاثیر فرم شهری بر وقوع جرائم سرقت در کلان شهر مشهد انجام گرفته است. شیوه ی پژوهش توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مدل های تحلیل فضایی همچون ماتریس فضایی، پیکره بندی فضایی و خودهمبستگی فضایی است. جامعه ی آماری شامل جرائم سرقت شهر مشهد در بازه ی زمانی ۱۴۰۰-۱۳۹۰ است. متغیرهای پژوهش شامل جرائم سرقت، بافت شهر، کاربری اراضی، شبکه ی معابر و فرم شهر است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزارهای ArcGIS، Geoda و Depth map بهره گرفته شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که میزان وقوع جرائم سرقت در بافت های ستاره ای به دلیل پیوند اجزای خیابانها با یکدیگر از طریق سیستم شبکه ی معابر مرکزی و نیز یک طرفه بودن برخی معابر در محلات بخش مرکزی شهر مشهد نسبت به بافت های ارگانیک و شطرنجی کمتر است. بین وقوع جرائم سرقت با شاخص پیکره بندی فضایی یک ارتباط مثبت برقرار است، به طوریکه با افزایش سطح هم پیوندی معابر وقوع جرائم سرقت کاهش یافته و جداافتادگی فضاها و عدم ادغام و یکپارچگی فضایی درون بافت محلی موجب افزایش سرقت ها در محلات شمالی و شرقی مشهد شده است. همچنین نتایج نشان داد که با افزایش سطح اختلاط کاربری ها در محلات، وقوع جرائم سرقت کاهش می یابد اما در محلات پیرامون حرم مطهر رضوی با وجود اختلاط کاربری ها جرائم سرقت بالا است که دلیل اصلی آن تراکم و شلوغی جمعیت است که شرایط مساعدی را برای گریز سارقان فراهم نموده است. در نهایت یافته ها نشان داد که وقوع سرقت ها در الگوی فرم پراکنده به سبب وجود منازل مسکونی ویلایی، کاربری های تک عملکردی و وجود فضاهای باز و بی دفاع شهری نسبت به الگوی فرم فشرده بیشتر است

کلمات کلیدی

, فرم شهری , بافت شهر , جرائم سرقت , شهر مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1093552,
author = {رهنماء, محمدرحیم and بازرگان, مهدی and اجزاء شکوهی, محمد},
title = {تاثیر فرم شهری بر وقوع جرائم سرقت در کلان شهر مشهد},
journal = {مطالعات ساختار و کارکرد شهری},
year = {2023},
volume = {10},
number = {34},
month = {February},
issn = {2383-0832},
pages = {2017--244},
numpages = {-1773},
keywords = {فرم شهری ، بافت شهر ، جرائم سرقت ، شهر مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر فرم شهری بر وقوع جرائم سرقت در کلان شهر مشهد
%A رهنماء, محمدرحیم
%A بازرگان, مهدی
%A اجزاء شکوهی, محمد
%J مطالعات ساختار و کارکرد شهری
%@ 2383-0832
%D 2023

[Download]