قبسات, دوره (27), شماره (106), سال (2023-2) , صفحات (5-24)

عنوان : ( اثبات جنسیت پذیری نفس براساس مبانی حکمت صدرایی و آیات و روایات )

نویسندگان: محمدکاظم علمی سولا , سیدمرتضی حسینی , اکرم ساقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در تعریف نفس و بیان ویژگی های آن در مباحث مربوط به نفس شناسی فلسفه صدرایی بحثی ویژه در باره جنسیت بیان نشده و این امر موجب شده است محققانی که در این زمینه پژوهش کرده اند، نفس را بدون جنسیت توصیف کنند. اما در این مقاله سعی شده است با توجه به مبانی حکمت صدرایی از قبیل وحدت نفس و بدن در مراحل متناظر وجودی خود و ... جنسیت داشتن برای نفس تبیین شود. البته این ویژگی مختص نفس است و به سایر مجردات قابل اطلاق نیست، چراکه نفسانیت نفس به همراهی آن با بدن در تمام ساحات وجودی نفس است. با اثبات جنسیت داشتن نفس، در واقع انسان ها به دو نوع اصلی تقسیم خواهند شد. ارزش این تقسیم در رد نظر برخی مکاتب فمنیستی که احقاق حقوق زنان را در برابری حقوق زن و مرد در تمامی شئون می دانند و نیز تبیین تفاوت های میان دو جنس بسیار روشن است. در این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای و تحلیل مبانی حکمت صدرایی جنسیت پذیری نفس تبیین شده است.

کلمات کلیدی

, حکمت متعالیه, جنس, جنسیت, نفس, بدن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1093560,
author = {علمی سولا, محمدکاظم and حسینی, سیدمرتضی and ساقی, اکرم},
title = {اثبات جنسیت پذیری نفس براساس مبانی حکمت صدرایی و آیات و روایات},
journal = {قبسات},
year = {2023},
volume = {27},
number = {106},
month = {February},
issn = {1029-4538},
pages = {5--24},
numpages = {19},
keywords = {حکمت متعالیه، جنس، جنسیت، نفس، بدن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثبات جنسیت پذیری نفس براساس مبانی حکمت صدرایی و آیات و روایات
%A علمی سولا, محمدکاظم
%A حسینی, سیدمرتضی
%A ساقی, اکرم
%J قبسات
%@ 1029-4538
%D 2023

[Download]