پژوهش نامه علم سنجی, سال (2023-3)

عنوان : ( تحلیل مبتنی بر نگاشت ساختار فکری دانش زلزله‌شناسی در دو حوزه مواد و انرژی طی سال‌های 2010 تا 2020 )

نویسندگان: فرح ناز ابوک , شعله ارسطوپور , رضا خواجوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش بررسی دانش زلزله‌شناسی در دو حوزه مواد و انرژی طی سال‌های 2010 تا 2020 با استفاده از تکنیک‌ ترسیم ساختار فکری است. روش‌شناسی: به منظور دستیابی به هدف تعریف شده، از تکنیک ترسیم شبکه دانشی با استفاده از هم‏رخدادی واژگان استفاده شده است. به این منظور علاوه بر ترسیم شبکه ارتباطات بین موضوعی در دو حوزه یاد شده، نمودار راهبردی و همچنین نمودار تکامل موضوعی خوشه‌های افراز شده در هر حوزه نیز ترسیم گردیده است. برای انجام این کار از بسته بیبلیومتریکس نرم‌افزار R استفاده شده است. یافته‌ها: یافته‌ها حاکی از آن است که هریک از 4 خوشه شناسایی شده در حوزه مواد در یکی از نواحی موضوعات پیشران، موضوعات بنیادی و چندوجهی، موضوعات توسعه یافته اما منفرد و یا موضوعات روبه رشد/افول قرارگرفته‌اند. حال آنکه از 6 خوشه شناسایی شده در حوزه انرژی 3 خوشه در ناحیه پیشران و 3 خوشه در ناحیه روبه رشد/افول قرارگرفته‌اند. نتیجه‌گیری: مطالعه حاضر نشان می دهد که در حوزه انرژی تنوع جایگاه خوشه ها در نمودار راهبردی کمتر از حوزه مواد بوده و همین روند در میان یافته های مرتبط با مقالات پراستناد نیز به چشم می خود.

کلمات کلیدی

دانش زلزله شناسی در حوزه مواد؛ دانش زلزله شناسی در حوزه انرژی؛ ترسیم ساختار فکری؛ نگاشت علم؛ تکامل موضوعی؛
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1093561,
author = {ابوک, فرح ناز and ارسطوپور, شعله and خواجوی, رضا},
title = {تحلیل مبتنی بر نگاشت ساختار فکری دانش زلزله‌شناسی در دو حوزه مواد و انرژی طی سال‌های 2010 تا 2020},
journal = {پژوهش نامه علم سنجی},
year = {2023},
month = {March},
issn = {2423-5563},
keywords = {دانش زلزله شناسی در حوزه مواد؛ دانش زلزله شناسی در حوزه انرژی؛ ترسیم ساختار فکری؛ نگاشت علم؛ تکامل موضوعی؛},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل مبتنی بر نگاشت ساختار فکری دانش زلزله‌شناسی در دو حوزه مواد و انرژی طی سال‌های 2010 تا 2020
%A ابوک, فرح ناز
%A ارسطوپور, شعله
%A خواجوی, رضا
%J پژوهش نامه علم سنجی
%@ 2423-5563
%D 2023

[Download]