دانش آزمایشگاهی ایران, دوره (21), شماره (1), سال (2018-4) , صفحات (28-37)

عنوان : ( مقایسه دستگاه طیف سنج نشر اتمی- پلاسمای جفت شده القایی با دستگاه طیف سنج نشری- جرقه الکتریکی )

نویسندگان: نسیم موقر قره باغ ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طی فسنجی نشر نوری، یکی از بهترین روش های کاربردی در زمره ی روش های آنالیز تجزیه ای برای تعیین کمّی ترکیبات عنصری مواد در ناحیه ی مرئی و ماوراء بنفش )طول موج 130 تا 800 نانومتر( است که نتایج بسیار قابل اعتمادی را حاصل می نماید. با این روش، بازه ی وسیعی از عناصر در محدوده غلظت های بالا، با صحت و دقت بسیار خوب انداز هگیری م یشود که موفقیت این ارزیابی، به نوع ماده و روش بکار رفته برای آنالیز، بستگی دارد. پلاسمای جفت شده القایی- نشر اتمی و نشری کوانتومتری، دو روش نشر نوری مبتنی بر تهییج الکترونی اتم ها است که برای آنالیز عناصر فلزی با حد آشکارسازی بادقت PPM و PPb بکار برده می شوند. در آنالیز پلاسمای جفت شده القایی، هر نمونه طی مراحل آماده سازی زمانبر، باید به صورت مایع درآید ولی در روش نشری کوانتومتری، با بکارگیری مستقیم نمونه جامد، سرعت آنالیز بیشتر می شود؛ شدت تداخل طیفی در پلاسمای جفت شده القایی کمتر از نشری کوانتومتری است که باعث افزایش دقت نتایج می شود.

کلمات کلیدی

, طی فسنج نشر نوری 4 دستگاه پلاسمای جفت شده القایی 5, روش آنالیزی 6, ترکیبات عنصری 7, حد آشکارسازی 8, دستگاه نشری کوانتومتر 9.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1093583,
author = {موقر قره باغ, نسیم},
title = {مقایسه دستگاه طیف سنج نشر اتمی- پلاسمای جفت شده القایی با دستگاه طیف سنج نشری- جرقه الکتریکی},
journal = {دانش آزمایشگاهی ایران},
year = {2018},
volume = {21},
number = {1},
month = {April},
issn = {2538-3450},
pages = {28--37},
numpages = {9},
keywords = {طی فسنج نشر نوری 4 دستگاه پلاسمای جفت شده القایی 5، روش آنالیزی 6، ترکیبات عنصری 7، حد آشکارسازی 8، دستگاه نشری کوانتومتر 9.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه دستگاه طیف سنج نشر اتمی- پلاسمای جفت شده القایی با دستگاه طیف سنج نشری- جرقه الکتریکی
%A موقر قره باغ, نسیم
%J دانش آزمایشگاهی ایران
%@ 2538-3450
%D 2018

[Download]