یافته های نوین در علوم زیستی - Nova Biologica Reperta, دوره (10), شماره (1), سال (2023-6) , صفحات (62-74)

عنوان : ( بررسی تنوع گیاهی زیراشکوب اجتماعات گیاهی در امتداد گرادیان ارتفاعی در غرب کوه های آلاداغ، شمال شرقی ایران )

نویسندگان: علی اصغر ارجمندی , حمید اجتهادی , فرشید معماریانی , منصور مصداقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

درک الگوهای پراکندگی و تنوع گونه‌های گیاهی در امتداد شیب‌های محیطی به‌ویژه زمان گسستگی زیستگاه‌ها به دلیل فشار شدید انسان، برای مدیریت اکوسیستم‌ها ضروری است. منطقه درکش که در غرب کوه‌های آلاداغ در استان فلوری خراسان-کپه‌داغ واقع شده است، دربرگیرنده شرقی‌ترین لکه‌های باقی‌مانده از جنگل‌های هیرکانی بوده و دارای سه ریختار پوشش گیاهی اصلی شامل درختچه زارها، جنگل‌های بلوط (Quercus castaneifolia) و گیاهان نیمه آلپی است. هدف از این پژوهش بررسی تغییرات تنوع زیستی گیاهی در زیراشکوب اجتماعات گیاهی فوق در راستای گرادیان ارتفاع است. از 187 پلات با ابعاد 2×2 مترمربع و در امتداد گرادیان ارتفاعی 1300متری در طبقات ارتفاعی 100 متری و به روش طبقه‌بندی‌شده-تصادفی نمونه‌برداری شد و فراوانی و سطح پوشش گونه‌ها تخمین زده شد. ویژگی های فلوریستیک و شاخص های مختلف تنوع اندازه گیری شدند. 252 گونه گیاهی متعلق به 161 سرده و 44 تیره شناسایی شدند. از این تعداد 41 گونه انحصاری یا نیمه انحصاری هستند. همی کریپتوفیت ها و تروفیت ها شکل های زیستی غالب در این منطقه هستند. 8/46 درصد گونه‌های گیاهی به عناصر رویشی ایران-تورانی، 5/17 درصد به عناصر دو ناحیه ای، 5/17 درصد به عناصر سه ناحیه ای، 5/11 درصد به عناصر چند ناحیه ای، و 7/6 درصد به عناصر اروپا-سیبری تعلق دارند. شاخص‌ های تنوع هیل و شاخص های تنوع بتا در زیر اشکوب اجتماعات درختچه زار، دارای بالاترین میزان بوده و سپس زیراشکوب جنگل بلوط و زیراشکوب نیمه آلپی، در رده های بعدی قرار دارند. روند تغییر تنوع در راستای گرادیان ارتفاع به صورت سینوسی است. به منظور حفاظت از تنوع گونه ای و جوامع گیاهی ارزشمند به ویژه گیاهچه های جوان بلوط، توصیه می‌شود که یک دالان حفاظتی در امتداد گرادیان ارتفاعی ایجاد شود. این راهبرد برای حفاظت بهینه از تنوع زیستی در این زیستگاه‌های منحصربه‌فرد ضروری است.

کلمات کلیدی

, تنوع زیستی, گرادیان ارتفاعی, خراسان-کپه داغ, درکش, حفاظت, هیرکانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1093586,
author = {ارجمندی, علی اصغر and اجتهادی, حمید and معماریانی, فرشید and منصور مصداقی},
title = {بررسی تنوع گیاهی زیراشکوب اجتماعات گیاهی در امتداد گرادیان ارتفاعی در غرب کوه های آلاداغ، شمال شرقی ایران},
journal = {یافته های نوین در علوم زیستی - Nova Biologica Reperta},
year = {2023},
volume = {10},
number = {1},
month = {June},
issn = {۲۴۲۳-۶۳۳۰},
pages = {62--74},
numpages = {12},
keywords = {تنوع زیستی، گرادیان ارتفاعی، خراسان-کپه داغ، درکش، حفاظت، هیرکانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تنوع گیاهی زیراشکوب اجتماعات گیاهی در امتداد گرادیان ارتفاعی در غرب کوه های آلاداغ، شمال شرقی ایران
%A ارجمندی, علی اصغر
%A اجتهادی, حمید
%A معماریانی, فرشید
%A منصور مصداقی
%J یافته های نوین در علوم زیستی - Nova Biologica Reperta
%@ ۲۴۲۳-۶۳۳۰
%D 2023

[Download]