کودکان استثنایی, دوره (21), شماره (3), سال (2021-10) , صفحات (67-78)

عنوان : ( اثربخشی برنامه آموزش مادران بر‌اساس مدل تحولی تفاوت‌های فردی مبتنی بر ارتباط (DIR) بر کاهش مشکلات توجه/ بیش‌فعالی کودکان پسر پیش‌دبستانی با نشانه‌های aDhd )

نویسندگان: سیدامیر امین یزدی , الهه سیدکابلی , حسین کارشکی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف اثربخشی برنامه آموزش مادران بر‌اساس مدل تحولی تفاوت‌های فردی مبتنی بر ارتباط، بر کاهش مشکلات توجه/ بیش‌فعالی کودکان پیش‌دبستانی با نشانه‌های اختلال نارسایی‌توجه/ بیش‌فعالی انجام شد. روش: روش پژوهش از نوع شبه‌آزمایشی با پیش‌آزمون، پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی مادران دارای کودک پسر 4 تا 6 ساله با نشانه‌های نارسایی‌توجه/ بیش‌فعالی در شهر سرخس بود. به این منظور 30 مادر که کودک پسر 4 تا 6 ساله با نشانه‌های نارسایی‌توجه/ بیش‌فعالی داشتند به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. به‌منظور ارزیابی نشانه‌ها از مقیاس درجه‌بندی کانرز دو فرم (والد و معلم) و مصاحبه بالینی استفاده شد. و برای ارزیابی هوش از نسخه سوم آزمون هوش وکسلر کودکان استفاده شد. سپس مادران به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش آموزش‌های مبتنی بر رویکرد تحول یکپارچه را دریافت کردند، درحالی‌که گروه کنترل آموزشی دریافت نکردند. یافته‌ها: تحلیل کوواریانس نشان داد که برنامه آموزش مادران با تکیه بر الگوی تحولی تفاوت‌های فردی مبتنی بر ارتباط، باعث کاهش مشکلات توجه/ بیش‌فعالی در کودکان پسر پیش‌دبستانی با نشانه‌های اختلال نارسایی‌توجه/ بیش‌فعالی می‌شود. نتیجه‌گیری: بر‌اساس یافته‌ها پیشنهاد می‌شود از این الگوی تحولی به‌عنوان مدلی جامع و همه‌جانبه در درمان مشکلات گوناگون هیجانی و رفتاری استفاده شود.

کلمات کلیدی

, : آموزش مادران, رویکرد تحولی تفاوت‌های فردی مبتنی بر ارتباط, اختلال نارسایی‌توجه/ بیش‌فعالی, کودک پیش‌بستانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1093593,
author = {امین یزدی, سیدامیر and سیدکابلی, الهه and کارشکی, حسین},
title = {اثربخشی برنامه آموزش مادران بر‌اساس مدل تحولی تفاوت‌های فردی مبتنی بر ارتباط (DIR) بر کاهش مشکلات توجه/ بیش‌فعالی کودکان پسر پیش‌دبستانی با نشانه‌های aDhd},
journal = {کودکان استثنایی},
year = {2021},
volume = {21},
number = {3},
month = {October},
issn = {1682-6612},
pages = {67--78},
numpages = {11},
keywords = {: آموزش مادران، رویکرد تحولی تفاوت‌های فردی مبتنی بر ارتباط، اختلال نارسایی‌توجه/ بیش‌فعالی، کودک پیش‌بستانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثربخشی برنامه آموزش مادران بر‌اساس مدل تحولی تفاوت‌های فردی مبتنی بر ارتباط (DIR) بر کاهش مشکلات توجه/ بیش‌فعالی کودکان پسر پیش‌دبستانی با نشانه‌های aDhd
%A امین یزدی, سیدامیر
%A سیدکابلی, الهه
%A کارشکی, حسین
%J کودکان استثنایی
%@ 1682-6612
%D 2021

[Download]