تولیدات گیاهی, سال (2021-3)

عنوان : ( آزمون سریع برای تشخیص مقاومت یولاف وحشی زمستانه Avena ludoviciana Durieu) به علف کش هالوکسی فوپ-آر متیل استر )

نویسندگان: سعید حسن پور بورخیلی , جاوید قرخلو , بهنام کامکار , سیده ساناز رمضان پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هت انجام آزمون سریع تشخیص مقاومت یولاف وحشی زمستانه (Avena ludoviciana Durieu) به هالوکسی فوپ-آر متیل استر جمع‌آوری شده از مزارع کلزای شهرستان کلاله واقع در استان گلستان، آزمایشی درسال 1396 در آزمایشگاه علوم علف‌های هرز دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام شد که شامل هفت توده مشکوک به مقاومت و یک توده حساس بود. ابتدا غلظت‌های مختلف علف‌کش در پتری‌دیش روی توده حساس اعمال و طول ساقچه‌ها 7 روز بعد اندازه‌گیری شدند، و غلظت تفکیک‌کننده معادل 106/0 میلی‌گرم ماده مؤثره در لیتر به‌دست‌آمد. سپس توده‌های مشکوک به مقاومت در پتری‌دیش با با غلظت تفکیک‌کننده غربال شدند که بین 7 توده مشکوک به مقاومت، 5 بیوتیپ مقاوم شناخته‌شده و به همراه بیوتیپ حساس تحت آزمون غلظت-پاسخ در پتری قرار گرفتند. طبق نتایج به‌دست‌آمده، درجات مقاومت بیوتیپ‌ها بین 054/2783 تا 414/3421 متغیر بود که البته تفاوت معنی‌داری بین بیوتیپ‌ها مشاهده نشد. غربال توده‌های مشکوک به مقاومت و نیز آزمایش دز-پاسخ با دز توصیه شده مزرعه‌ای در گلخانه نیز انجام شد و درجه مقاومت بیوتیپ‌های مقاوم بین 19/14 تا 54/18 برآورد شد. نتایج به‌دست‌آمده در پتری‌دیش دارای همبستگی مثبت و معنی‌دار با نتایج آزمون در گلخانه بودند و در نتیجه، آزمون در پتری‌دیش را می‌توان با اطمینان بالا جهت تشخیص سریع مقاومت یولاف وحشی زمستانه به هالوکسی فوپ-‌آر متیل استر به کار گرفت.

کلمات کلیدی

, آزمون پتری غلظت, پاسخ گیاهچه مقاومت به علف‌کش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1093596,
author = {سعید حسن پور بورخیلی and جاوید قرخلو and کامکار, بهنام and سیده ساناز رمضان پور},
title = {آزمون سریع برای تشخیص مقاومت یولاف وحشی زمستانه Avena ludoviciana Durieu) به علف کش هالوکسی فوپ-آر متیل استر},
journal = {تولیدات گیاهی},
year = {2021},
month = {March},
issn = {2588-543X},
keywords = {آزمون پتری غلظت-پاسخ گیاهچه مقاومت به علف‌کش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آزمون سریع برای تشخیص مقاومت یولاف وحشی زمستانه Avena ludoviciana Durieu) به علف کش هالوکسی فوپ-آر متیل استر
%A سعید حسن پور بورخیلی
%A جاوید قرخلو
%A کامکار, بهنام
%A سیده ساناز رمضان پور
%J تولیدات گیاهی
%@ 2588-543X
%D 2021

[Download]