پژوهش نامه مدیریت تحول, دوره (14), شماره (1), سال (2022-9) , صفحات (144-187)

عنوان : ( بررسی تأثیر رهبری تحو ل آفرین بر کیفیت زندگی کاری کارکنان با نقش میانجی هوش عاطفی درک شده مدیرا ن )

نویسندگان: امیر نیک کار , علی شیرازی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه منابع انسانی بهعنوان ارزشمندترین سرمایه سازمان محسوب میشود و یکی از بهترین روشها برای حفظ و بالندگی این منابع، بهبود کیفیت زندگیکاری آنان است. از سوی دیگر، بهر هگیری مدیران از سبک رهبری ت حو لآفرین و هوش عاطفی ازجمله مهمترین عوامل ارتقای کیفیت زندگیکاری کارکنان هستند. هدف اصلی تحقیق حاضر، تعیین تأثیرگذاری سبک رهبری تحو لآفرین مدیران بر کیفیت زندگیکاری کارکنان و همچنین، تعیین این تأثیرگذاری از طریق متغیر میانجی هوش - عاطفی درکشده مدیران است. در این راستا، کلیه کارکنان رسمی شاغل در شرکت آب و فاضلاب مشهد بهعنوان جامعه آماری تحقیق درنظر گرفته شد. نمونه آماری شامل 224 نفر از کارکنان است که بر اساس فرمول کوکران و با استفاد ه از روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری داد هها از ابزار پرسشنامه و برای تحلیل داد هها در قالب مد لسازی معادلاتساختاری از نرمافزار آموس استفاده شد. در این تحقیق که به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی و از نوع پیمایشی است؛ روایی سازه با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی و پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ موردبررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد تأثیر سبک رهبری تحو لآفرین مدیران بر هوشعاطفی درکشده آنان و تأثیر هوش عاطفی درکشده مدیران بر کیفیت زندگیکاری کارکنان معنادار است. همچنین تأثیر رهبری تحو لآفرین مدیران بر کیفیت زندگیکاری کارکنان معنادار ن یست. درنهایت نقش واسط متغیر هوشعاطفی درک شده مدیران در روابط بین رهبری تحو لآفرین و کیفیت زندگیکاری کارکنان مورد تأیید قرار گرفت. این یافتهها بدان معناست که شایستگی های اجتماعی هوش عاطفی مدیران میتوانند تأثیر مثبتی بر عملکرد این سازمان داشته باشند؛ بهنحویکه بهطور معناداری اثرگذاری رهبری تحو لآفرین بر کیفیت زندگیکاری کارکنان را تحت تأثیر قرار دهند.

کلمات کلیدی

, رهبری تحو لآفرین, هوش عاطفی, هوش عاطفی درک شده, کی فیت زندگی کاری, شرکت آب و فاضلاب مشهد.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1093603,
author = {نیک کار, امیر and شیرازی, علی},
title = {بررسی تأثیر رهبری تحو ل آفرین بر کیفیت زندگی کاری کارکنان با نقش میانجی هوش عاطفی درک شده مدیرا ن},
journal = {پژوهش نامه مدیریت تحول},
year = {2022},
volume = {14},
number = {1},
month = {September},
issn = {2383-4064},
pages = {144--187},
numpages = {43},
keywords = {رهبری تحو لآفرین، هوش عاطفی، هوش عاطفی درک شده، کی فیت زندگی کاری، شرکت آب و فاضلاب مشهد.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر رهبری تحو ل آفرین بر کیفیت زندگی کاری کارکنان با نقش میانجی هوش عاطفی درک شده مدیرا ن
%A نیک کار, امیر
%A شیرازی, علی
%J پژوهش نامه مدیریت تحول
%@ 2383-4064
%D 2022

[Download]