علوم و فنون بسته بندی, دوره (13), شماره (49), سال (2022-6) , صفحات (1-10)

عنوان : ( انواع تکنیک های اصلاح کردن پلاستیک های زیست تخریب پذیر مبتنی بر نشاسته )

نویسندگان: علی ابراهیم زاده , ناصر صداقت ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نشاسته مهم ترین پلی ساکاریدی است که به طور گسترده برای تهیه فیلم های زیست تخریب پذیر استفاده می شود. فیلم های مبتنی بر نشاسته انعطاف پذیر و قوی هستند، اما گروه های هیدروکسیل آزاد در ساختار نشاسته، فیلم ها را آب دوست می کند و بخاطر استحکام مکانیکی و کششی پایین، کاربرد نشاسته را در صنعت بسته بندی محدود می کند. هدف از این بررسی راه های بهبود خواص فیلم های تشکیل شده از نشاسته است. بطور کلی با استفاده از تکنیک های اصلاح از جمله استفاده از نرم کننده ها، کوپلیمرها، نانوکامپوزیت ها و ترکیب با سایر بیوپلیمر ها میتوان خصوصیات میکانیکی فیلم های نشاسته را بهبود بخشید. یا با اصلاح ساختار خود نشاسته به روش شیمیایی (اتصالات عرضی، استری کردن و اکسیدکردن) خصوصیات عملکردی نشاسته را تغییر داد تا منجر به بهبود فیلم های تهیه شده از آن، از جمله کاهش جذب رطوبت، نفوذپذیری به بخار آب، پایداری حرارتی، افزایش آبگریزی و... شود. اخیرا از فرآیند های غیر حرارتی مخصوصا پلاسمای سرد برای بهبود فیلم های نشاسته استفاده شده است که نتایج قابل قبولی را ارایه داده است.

کلمات کلیدی

, بسته بندی مواد غذایی , فیلم های زیست تخریب پذیر , نشاسته , نرم کنند ها , کوپلیمر ها , نانوکامپوریت ها , اصلاح شیمیایی , اصلاح غیر حرارتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1093650,
author = {ابراهیم زاده, علی and صداقت, ناصر},
title = {انواع تکنیک های اصلاح کردن پلاستیک های زیست تخریب پذیر مبتنی بر نشاسته},
journal = {علوم و فنون بسته بندی},
year = {2022},
volume = {13},
number = {49},
month = {June},
issn = {2228-6675},
pages = {1--10},
numpages = {9},
keywords = {بسته بندی مواد غذایی ، فیلم های زیست تخریب پذیر ، نشاسته ، نرم کنند ها ، کوپلیمر ها ، نانوکامپوریت ها ، اصلاح شیمیایی ، اصلاح غیر حرارتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T انواع تکنیک های اصلاح کردن پلاستیک های زیست تخریب پذیر مبتنی بر نشاسته
%A ابراهیم زاده, علی
%A صداقت, ناصر
%J علوم و فنون بسته بندی
%@ 2228-6675
%D 2022

[Download]