علوم و فنون بسته بندی, دوره (13), شماره (49), سال (2022-6) , صفحات (47-53)

عنوان : ( مروری بر بسته بندی پلاستیک های زیست تخریب پذیر مرکب )

نویسندگان: فریده سنائی اردکانی , ناصر صداقت ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیرات مخرب محیطی ناشی از تجمع مواد پلاستیکی و غیرتخریب پذیر یکی از مهم ترین نگرانی ها در جهان امروز است. حجم قابل توجهی از این زباله ها مربوط به پلیمر های مورد استفاده در بسته بندی مواد غذایی است. ازاین رو در سال های اخیر متخصصان و دست اندرکاران صنعت غذا به دنبال یافتن جایگزین های زیست تخریب پذیر مناسب برای پلیمر های سنتزی بوده اند. هدف از این مقاله بررسی پلاستیک های زیست تخریب پذیر مرکب در مواد غذایی و مطالعات انجام شده ی کاربردی در این زمینه است.

کلمات کلیدی

, پلاستیک های زیست تخریب پذیر , بسته بندی , مرکب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1093651,
author = {سنائی اردکانی, فریده and صداقت, ناصر},
title = {مروری بر بسته بندی پلاستیک های زیست تخریب پذیر مرکب},
journal = {علوم و فنون بسته بندی},
year = {2022},
volume = {13},
number = {49},
month = {June},
issn = {2228-6675},
pages = {47--53},
numpages = {6},
keywords = {پلاستیک های زیست تخریب پذیر ، بسته بندی ، مرکب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مروری بر بسته بندی پلاستیک های زیست تخریب پذیر مرکب
%A سنائی اردکانی, فریده
%A صداقت, ناصر
%J علوم و فنون بسته بندی
%@ 2228-6675
%D 2022

[Download]