جغرافیا و توسعه ناحیه ای, سال (2021-7)

عنوان : ( بررسی وضعیت فشردگی شهر شاندیز با تکید بر نظریه شهر اکولوژیک )

نویسندگان: محمدرحیم رهنماء , فروزان طاهری , امید علی خوارزمی , براتعلی خاکپور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت فشردگی شهر شاندیز با تأکید بر نظریه شهر اکولوژیک است. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی مبتنی بر بازدید میدانی بود که با استفاده از نقشه منبع و انتقال آن به نرم‌افزارArc GIS به تحلیل متغیرهای هر شاخص در بعد شهر فشرده و به تعیین مساحت و در صد و خروجی نقشه پرداخته شد. همچنین برای سنجش میزان رشد اسپرال شهری از از مُدل آنتروپی شانون استفاده شد. در این پژوهش، شاخص‌های تراکم، ترکیب کاربری و تشدید کاربری و متغیرهای هر شاخص در بعد شهر فشرده در شهر و نواحی سه‌گانه شهر شاندیز مد نظر قرار گرفت. مشخص شد که در متغیرهای شاخص تراکم، میانگین تراکم ناخالص 28.86، میانگین تراکم خالص 63.25، میانگین وزن جمعیتی 58.03، شکل مسکن (میانگین تعداد طبقات) 1.27 بود. در شاخص ترکیب کاربری، متغیر‌های توازن کاربری‌ها (میانگین نسبت زمین مسکونی به غیرمسکونی) 3.13 بود. در ترکیب افقی در بین کاربری‌ها، کاربر‌ی‌های زمین‌های بایر با 32.78 درصد، باغات و کشاورزی با 22.99 درصد و باغ مسکونی با 14.31 درصد بیشترین درصد را به خود اختصاص داده‌اند. براساس ضریب آنتروپی، ترکیب افقی در شهر شاندیز در سال 85 (0.89) متر مربع و در سال 90 (0.86) هکتار به دست آمد. در متغیر ترکیب عمودی درصد کل ساختمان‌های دو طبقه 86.40 در صد، سه طبقه 6.79 درصد و چهار طبقه 6.79 درصد بود و پراکندگی تسهیلات و متغیرهای شاخص تشدید کاربری شامل افزایش در جمعیت، افزایش در توسعه، افزایش در تراکم، در شهر شاندیز تحلیل شد. نتایج رشد و گسترش افقی شهر شاندیز را نشان می‌دهد که ناشی از نبود سیاست‌گذاری‌های مناسب در زمینه پیاده‌سازی شاخص‌های شهر فشرده از دیدگاه شهر پایدار و شهر اکولوژیک در شهر گردشگری شاندیز است. پیشنهاد میشود که برای ایجاد شهر فشرده افزایش در تراکم با استفاده از اراضی و ساختمان‌های خالی، همجواری یا اختلاط کاربری‌ها و گسترش استفاده از حمل و نقل عمومی در شهر گردشگری شاندیز مدنظر قرار گیرد.

کلمات کلیدی

توسعه پایدار شهر فشرده نظریه شهر اکولوژیک شهرگردشگری شاندیز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1093655,
author = {رهنماء, محمدرحیم and طاهری, فروزان and خوارزمی, امید علی and خاکپور, براتعلی},
title = {بررسی وضعیت فشردگی شهر شاندیز با تکید بر نظریه شهر اکولوژیک},
journal = {جغرافیا و توسعه ناحیه ای},
year = {2021},
month = {July},
issn = {2383-2487},
keywords = {توسعه پایدار شهر فشرده نظریه شهر اکولوژیک شهرگردشگری شاندیز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی وضعیت فشردگی شهر شاندیز با تکید بر نظریه شهر اکولوژیک
%A رهنماء, محمدرحیم
%A طاهری, فروزان
%A خوارزمی, امید علی
%A خاکپور, براتعلی
%J جغرافیا و توسعه ناحیه ای
%@ 2383-2487
%D 2021

[Download]