علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران, دوره (14), شماره (2), سال (2022-12) , صفحات (25-34)

عنوان : ( اثرات استات سرب بر شاخص‌های استرس اکسیداتیو در کشت سلول‌های جسم زرد گاو )

نویسندگان: عاطفه جهانپور , پژمان میرشکرائی , محمد حیدرپور , نرگس خالق نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سرب فلزی سنگین و به شدت سمی است که میتواند تمامی سیستمهای بدن از جمله سیستم تولیدمثلی را از طریق القای استرس اکسیداتیو تحت تأثیر قرار دهد. از طرفی مطالعات نشان دادهاند سلولهای جسم زرد به دلیل متابولیسلم بلاا بیشلترین حساسلیت را بله غلظتهلای مناسلب از MTT استرس اکسیداتیو دارند. در این مطالعه برای بررسی اثر سرب روی سلولهای جسم زرد ابتدا با رنگ آمیزی استات سرب انتخاب شد، سپس سلولهای جسم زرد کشت شده در 2 پتری دیش در قالب 2 گلروه شلام : گلروه کنتلرل )بلدون اسلتات 4 میلیموار استات سرب قرار گرفتند. /446 ،4/442 ،4/440 ،4/ 4 و 0 با افزودن به ترتیب غلظتهای 442 ،2 ، سرب( و گروههای تیمار 6 در گلروه حلاوی GSH اندازهگیری شد. نتایج نشان داد میلزان FRAP و GSH ،MDA برای بررسی شاخصهای استرس اکسیداتیو مقادیر ،)P <4/ 4 میلیموار و گروه کنترل بلود ) 42 /442 ،4/ 4 میلیموار با اختلاف معنیداری بیشتر از گروههای حاوی غلظت 446 / غلظت 440 4 میلیملوار و / 4 میلیموار با اختلاف معنیداری بیشتر از گلروه حلاوی غلظلت 446 / در گروه حاوی غلظت 442 GSH همچنین میزان 4 میلیموار با اختلاف معنلیداری بیشلتر از گلروه حلاوی غلظلت / در گروه حاوی غلظت 440 MDA میزان .)P <4/ گروه کنترل بود ) 42 هیچ اختلاف معنیداری بین گروه کنترل و غلظتهای مختلل اسلتات FRAP در تست .)P <4/ 4/446 میلیموار و گروه کنترل بود ) 42 4 میلیموار بیشترین آسیب را به سلولهای / نتایج مطالعه حاضر نشان میدهد استات سرب با غلظت 440 .)P <4/ سرب مشاهده نشد ) 42 جسم زرد وارد میسازد و در مقاب ، مکانیسمهای دفاع آنتی اکسیدانی را بیش از سایر غلظتها فعال میکند.

کلمات کلیدی

, استات سرب, جسم زرد, استرس اکسیداتیو, کشت سلول
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1093668,
author = {جهانپور, عاطفه and میرشکرائی, پژمان and حیدرپور, محمد and نرگس خالق نیا},
title = {اثرات استات سرب بر شاخص‌های استرس اکسیداتیو در کشت سلول‌های جسم زرد گاو},
journal = {علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران},
year = {2022},
volume = {14},
number = {2},
month = {December},
issn = {2423-3625},
pages = {25--34},
numpages = {9},
keywords = {استات سرب، جسم زرد، استرس اکسیداتیو، کشت سلول},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثرات استات سرب بر شاخص‌های استرس اکسیداتیو در کشت سلول‌های جسم زرد گاو
%A جهانپور, عاطفه
%A میرشکرائی, پژمان
%A حیدرپور, محمد
%A نرگس خالق نیا
%J علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
%@ 2423-3625
%D 2022

[Download]