پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, Volume (36), No (4), Year (2023-2) , Pages (413-422)

Title : ( همسانه‌سازی و بررسی تبارزایی دایه‌های ایرانی narcissus latent virus براساس ترادف نوکلئوتیدی ناحیه ’3 ژنوم )

Authors: Zohreh Moradi , Mohsen Mehrvar ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

ویروس نهفته نرگس )NLV, virus latent narcissus )یکی از بیمارگرهای بسیار مهم و خسارتزای ارقاا جاااری گیاار نارگس و زنرا ر سراسر جهان میباشد. به منظور شناسایی این ویروس، گیاهان زنر با عالئم مشکوک ویروسی از شمال شرق کشور جمعآوری و ناحیه ́3 ژنو آنها باا استفا ر از آغازگرهای اختصاصی با روش رونویسی معکوس و واکنش زنایررای پلیمراز )PCR-RT )جکثیر و همسانهسازی شد. ناحیه UTR-CP این جدایهها )سه جدایه( به همرار جعدا ی از جرا فهای جدایههای موجو ر بانک ژن )42 جدایه( مقایسه و پس از اناا همر یا فساازی نندگاناه، ماور جازیه و جحلیل فیلوژنتیکی قرار گرفتند. جدایههای مور مقایسه ر رخت فیلوژنتیکی ر و گرور جداگانه قرار گرفتند ) I و II )و جدایههای ایرانای ر کنار جدایههایی از لهستان، نیوزیلند، و بریتانیا ر گرور II قرار گرفتند. مقایسه رصد مشابهت ژنتیکی نشان ا که جدایههای ایرانی با سایر جدایههاای NLV بین 24/44 جا 24/89 رصد ر سطح نوکلئوجیدی مشابهت ارند که به جرجیب بیشترین میزان شراهت )بین 56/84 جا 24/89 رصاد( باا جدایاه 1_NLV5( JX270766 )از لهستان و کمترین )بین 24/44 جا 86/44 رصد( با جدایه NLV3( JX270762 )از لهستان بو . همچنین جشابه جوالی نوکلئوجیدی و آمینواسیدی سه جدایه ایرانی با یکدیگر به جرجیب 92/84-84 و 24/88-39/84 رصد جعیین گر ید. میزان جنوع نوکلئوجیادی ناحیاه -CP UTR بین جدایههای NLV ،232/2 به ست آمد که نشان هندر جنوع ژنتیکی باالی این ویروس ر این ناحیه از ژنو است. نتاای پاهوهش حا ار میجواند ر برنامههای بهنها ی مولکولی برای جولید ارقا مقاو به ویروس مفید بو ر و خسارت ناشی از بیماری را کاهش هد.

Keywords

, Cloning, CP-UTR, Iran, Narcissus latent virus, Phylogenetic analysis
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1093674,
author = {زهره مرادی and Mehrvar, Mohsen},
title = {همسانه‌سازی و بررسی تبارزایی دایه‌های ایرانی narcissus latent virus براساس ترادف نوکلئوتیدی ناحیه ’3 ژنوم},
journal = {پژوهش های حفاظت گیاهان ایران},
year = {2023},
volume = {36},
number = {4},
month = {February},
issn = {2980-8170},
pages = {413--422},
numpages = {9},
keywords = {Cloning;CP-UTR; Iran; Narcissus latent virus; Phylogenetic analysis},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T همسانه‌سازی و بررسی تبارزایی دایه‌های ایرانی narcissus latent virus براساس ترادف نوکلئوتیدی ناحیه ’3 ژنوم
%A زهره مرادی
%A Mehrvar, Mohsen
%J پژوهش های حفاظت گیاهان ایران
%@ 2980-8170
%D 2023

[Download]