علوم و تحقیقات بذر ایران, دوره (9), شماره (1), سال (2022-6) , صفحات (1-14)

عنوان : ( بررسی سیستم آنتی اکسیدانت غیرآنزیمی، کمیت پروتئین و روغن در شرایط پیری (Brassica napus L.) تسریع شده بذرهای دو رقم کلز )

نویسندگان: مریم زمانیان , رضا توکل افشاری , جعفر نباتی , علیرضا سیفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ر شاخصهای فیزیولوژیک و بیوشیمیایی بذر کلزا در قالب آزمایش (AA) این پژوهش با هدف بررسی اثر پیری تسریعشده فاکتوریل بر مبنای طرح کاملاً تصادفی با دو عامل رقم (مودنا و اوکاپی)، سطح پیری (صفر، ٢٤ و ٧٢ ساعت دمای ٤٠ درجه ١٣٩٨ در دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. نتایج نشان داد که بذرهای - سلسیوس و رطوبت اشباع) و چهار تکرار در سال ٩٩ پیر شده ارقام اوکاپی و مودنا، کاهش معنیداری در شاخصهای جوانهزنی داشتند. در تیمار ٧٢ ساعت پیری در مقایسه با شاهد، ٢٨ درصد کاهش یافت. اما نشت الکترولیت / ٤ و ٦١ /١٤ ،٩/ محتوای روغن، پروتئین و فعالیت مهار آنتیاکسیدانت، بهترتیب، ٨٩ ٨٤ درصد نسبت به شاهد افزایش یافت. پیری، محتوای آنتیاکسیدانتهای غیر آنزیمی را نیز تحت تأثیر قرار داد. در رقم / ها ٦٤ ١٧ درصد در مقایسه با بذرهای پیر نشده کاهش یافت. رقم / ٤٧ درصد و فنل ١٣ / ٧٣ درصد، پرولین ١٥ / اوکاپی، فلاونوئیدها ٧٩ اوکاپی، هر چند دارای خصوصیات کیفی مانند درصد روغن، فعالیت سیستمهای آنتیاکسیدانت بالاتری بود، اما به انبارداری بسیار حساس بود، چرا که پیری باعث افت شدید کیفیت بذرهای رقم اوکاپی شد. بنابراین برای جلوگیری از خسارتهای اقتصادی، باید به شرایط محیطی نگهداری بذرهای این رقم، توجه بیشتری گردد. بهطورکلی، کنترل شرایط انبارداری برای به حداقل رساندن پیری و زوال بذر کلزا، امری حیاتی است.

کلمات کلیدی

, اوکاپی, پرولین, فلاونوئید, فنل, مودنا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1093678,
author = {مریم زمانیان and توکل افشاری, رضا and نباتی, جعفر and سیفی, علیرضا},
title = {بررسی سیستم آنتی اکسیدانت غیرآنزیمی، کمیت پروتئین و روغن در شرایط پیری (Brassica napus L.) تسریع شده بذرهای دو رقم کلز},
journal = {علوم و تحقیقات بذر ایران},
year = {2022},
volume = {9},
number = {1},
month = {June},
issn = {۲۳۸۳-۲۲۵x},
pages = {1--14},
numpages = {13},
keywords = {اوکاپی، پرولین، فلاونوئید، فنل، مودنا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی سیستم آنتی اکسیدانت غیرآنزیمی، کمیت پروتئین و روغن در شرایط پیری (Brassica napus L.) تسریع شده بذرهای دو رقم کلز
%A مریم زمانیان
%A توکل افشاری, رضا
%A نباتی, جعفر
%A سیفی, علیرضا
%J علوم و تحقیقات بذر ایران
%@ ۲۳۸۳-۲۲۵x
%D 2022

[Download]