پژوهشهای زراعی ایران, دوره (21), شماره (1), سال (2023-5) , صفحات (1-10)

عنوان : ( واکنش اکوتیپ‌های زیره سبز (Cuminum cyminum L.) به تنش خشکی در مرحله جوانه‌زنی تحت شرایط دمای پایین )

نویسندگان: زینت برومند رضازاده , احمد نظامی , زینب خراسانی , محمد خواجه حسینی صالح اباد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نوسان در ریزش نزولات جوی و کاهش دما، جوانه زنی بذر زیره سبز را در کاشت پاییزه تحت تأثیر قرار میی دهی. هی.ا از اییح تح قیی،، بررسیی جوانه زنی شش اکوتیپ زیره سبز در شرایط تنش خشکی در دمای کم بود تیمارها شامل شش نمونه زیره سیبز )پین اکوتییپ تربیت ری.رییه، خیواا، سبزوار، قائح، قوچان و رقم RZ19 هن.ی( و هفت سطح پتانسیل آب 5 و 6 بار( بود بذرها - - - - - - ، 0 ، 0 ، 1 ، )صفر، 2 در داخیل پتیری دییش و تحیت شرایط دمایی 20 درجه سانتی گراد قرار گرفته و سطوح خشکی با استفاده از پلی اتیلح گلایکول 6333 ایجاد ش. صفات ان.ازه گییری شی.ه شیامل درصی. 3/ جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه و طول ساقه چه بود نتای نشان داد که اثر پتانسیل آب بر همه صفات مورد مطالعه معنی دار ) 35 P≤ ( بود و بیشتریح و کمتریح درص. جوانه زنی به ترتیب در پتانسیل های صفر و 6 بار مشاه.ه ش. - اکوتیپ های زیره سبز در تمام صفات مورد بررسی با هم تفاوت معنی داری 3/35( P≤ ( داشتن. و بیشتریح درص. جوانه زنی در اکوتیپ های خواا و تربت ری.ریه مشاه.ه ش. در اکوتیپ قوچیان کیاهش پتانسییل آب از صفر به 1 بار باعث کاهش 61 درص.ی جوانه زنی ش.، در رالی که در دو اکوتیپ قائح و سبزوار ایح کاهش به ترتیب ر.ود 00 و 51 درص. بود کیاهش - پتانسیل آب همچنیح تأثیر معنی داری بر طول ریشه چه و ساقه چه اکوتیپ های زیره داشت با توجه به رتبه بن.ی اکوتیپ ها بر اساس صفات مورد بررسی، اکوتیپ های خواا و تربت ری.ریه بهتریح امتیاز را به خود اختصاص دادن. و اکوتیپ قوچان در پاییح تریح رتبه قرار گرفت

کلمات کلیدی

, ریشه چه, ساقه چه, سرما, کاشت پاییزه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1093684,
author = {برومند رضازاده, زینت and نظامی, احمد and خراسانی, زینب and خواجه حسینی صالح اباد, محمد},
title = {واکنش اکوتیپ‌های زیره سبز (Cuminum cyminum L.) به تنش خشکی در مرحله جوانه‌زنی تحت شرایط دمای پایین},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2023},
volume = {21},
number = {1},
month = {May},
issn = {2008-1472},
pages = {1--10},
numpages = {9},
keywords = {ریشه چه، ساقه چه، سرما، کاشت پاییزه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T واکنش اکوتیپ‌های زیره سبز (Cuminum cyminum L.) به تنش خشکی در مرحله جوانه‌زنی تحت شرایط دمای پایین
%A برومند رضازاده, زینت
%A نظامی, احمد
%A خراسانی, زینب
%A خواجه حسینی صالح اباد, محمد
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2023

[Download]