مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی, دوره (11), شماره (1), سال (2022-9) , صفحات (64-71)

عنوان : ( بررسی تنوع ژنومی ارقام پسته مقاوم و حساس به آفت پسیل با استفاده از روش توالییابی کل ژنوم )

نویسندگان: مرضیه سعادتی جبلی , سیدحسن مرعشی , فرج اله شهریاری احمدی , علیرضا سیفی , لیدا فکرت ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پسته یکی از مهمترین محصولات باغی است که به دلیل دوپایه بودن و هتروزیگوسیتی بالا، دارای تنوع ژنتیکی زیادی است، از این رو شناسایی تنوع ژنتیکی موجود در بین ژنوتیپهای پسته در جهت اصلاح و تولید ارقام مقاوم به پسیل اهمیت ویژهای دارد. پسیل پسته یکی از مهمترین آفات درخت پسته است که پوره و حشرات بالغ این آفت با مصرف شیره گیاه سبب افزایش میزان پوکی، عدم خندانی و همچنین کاهش عملکرد میشود. در این پژوهش چندشکلیهای تکنوکلئوتیدی و حذف و اضافه کوچک در چند رقم ایرانی پسته حساس (اکبری، کله قوچی، احمدآقایی، ممتاز) و مقاوم (بادامی زرند، حاج عبداللهی، ایتالیایی، سرخس) به پسیل مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا خوانشها با ژنوم مرجع همردیف شدند و سپس چندشکلیهای تکنوکلئوتیدی و حذف و اضافههای کوچک مشخص شدند. درصد همردیفی خوانشها با ژنوم مرجع بالای96 درصد بود که نشان دهنده کیفیت بالای همردیفی بود. ارقام حساس به ترتیب دارای2920688و 701109و ارقام مقاوم دارای2919898و701000چندشکلی تکنوکلئوتیدی و حذف و اضافه کوچک بود. در مجموع، نتایج تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد که تنوع ساختاری و چندشکلی تکنوکلئوتیدی و حذف اضافه کوچک ژنومدرارقام حساس بیشتر از ارقام مقاوم است.

کلمات کلیدی

, پسته, تنوع نوکلئوتیدی, توالییابی کل ژنوم, مقاومت به آفت, GATK
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1093688,
author = {سعادتی جبلی, مرضیه and مرعشی, سیدحسن and شهریاری احمدی, فرج اله and سیفی, علیرضا and فکرت, لیدا},
title = {بررسی تنوع ژنومی ارقام پسته مقاوم و حساس به آفت پسیل با استفاده از روش توالییابی کل ژنوم},
journal = {مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی},
year = {2022},
volume = {11},
number = {1},
month = {September},
issn = {2588-5073},
pages = {64--71},
numpages = {7},
keywords = {پسته، تنوع نوکلئوتیدی، توالییابی کل ژنوم، مقاومت به آفت، GATK},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تنوع ژنومی ارقام پسته مقاوم و حساس به آفت پسیل با استفاده از روش توالییابی کل ژنوم
%A سعادتی جبلی, مرضیه
%A مرعشی, سیدحسن
%A شهریاری احمدی, فرج اله
%A سیفی, علیرضا
%A فکرت, لیدا
%J مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی
%@ 2588-5073
%D 2022

[Download]