پژوهشنامه بیمه, دوره (37), شماره (1), سال (2022-1) , صفحات (79-104)

عنوان : ( منافع تعامل مدیریت منابع انسانی سالم، ذهنیت استرس مثبت، بهزیستی جمعی و عملکرد کارکنان در سازمان )

نویسندگان: مجتبی پورسلیمی , مرجان کریمی طرقبه , سمانه کوهجانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر مدیریت منابع انسانی سالم، ذهنیت استرس مثبت و بهزیستی جمعی کارکنان شرکتهای بیمه بر عملکرد آنها انجام شد. روششناسی: این پژوهش کاربردی و از نوع پیمایشی- توصیفی و مبتنی بر دیدگاه سود متقابل است که به بررسی مدل مفهومی اقتباسی از مطالعهای خارج از کشور پرداخته است. جامعه آماری مطالعه شامل کارکنان سطوح مختلف شرکتهای بیمهای در سطح شهر مشهد بود که نامعلوم درنظر گرفته شده است. تعداد 450 پرسشنامه در بین اعضای جامعه آماری توزیع و در نهایت تعداد 384 پرسشنامه معتبر بهعنوان نمونه با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده گردآوری شد. ابزار مورد استفاده برای گردآوری دادهها پرسشنامه اقتباسی از مبانی نظری در مقیاس پنج گزینهای لیکرت بود. تجزیه تحلیل دادهها از روش مدلسازی معادالت ساختاری و با کمک نرم افزار PLS Smart و SPSS انجام شد. یافتهها: نتایج آمار توصیفی نشان داد متغیر مدیریت منابع انسانی سالم دارای میانگین 29/4 ،استرس مثبت 29/4 ، خستگی عاطفی جمعی 08/4 ،عجین شدن جمعی 16/4 و متغیر عملکرد دارای میانگین 15/4 میباشد. نتایج تحلیل مسیر نیز از تأیید کلیه فرضیات پژوهش حکایت داشت. عالوهبر اینکه مدیریت منابع انسانی سالم بر ذهنیت استرس مثبت، ذهنیت استرس مثبت بر ابعاد بهزیستی جمعی تأثیرگذارند. همچنین، ذهنیت استرس مثبت و بهزیستی جمعی ارتباط بین مدیریت منابع انسانی سالم و عملکرد را میانجیگری میکند. نتیجهگیری: نتایج تحلیل دادهها نشان داد که مدیریت منابع انسانی سالم در شرکتهای بیمهای به ایجاد یک مکان سالم به لحاظ روانشناختی کمک نموده و از این طریق سبب افزایش امنیت شغلی، افزایش تعهد و درگیری بیشتر کارکنان با شغل میشود. در واقع، مدیریت منابع انسانی سالم تأکید مضاعفی بر تالش کارکنان برای پیشگیری از تهدیدات سالمت دارد که میتواند با عجین شدن جمعی و عملکرد سازمانی ارتباط مستقیم داشته باشد. در نتیجه، توجه به اقدامات مدیریت منابع انسانی در راستای تأمین بهداشت روان کارکنان صنعت بیمه و پشتیبانی از این اقدامات جهت پیشگیری از فرسودگی شغلی در کنار برنامهریزی منابع انسانی با همکاری کارمندان این صنعت، ارزیابی دائمی و سیستماتیک اقدامات منابع انسانی سالم و پشتیبانی و تأکید مدیریت عالی بر اهمیت محیط کار سالم به لحاظ روانشناختی میتواند یادگیری و رشد، بهرهوری و استرس مثبت در محل کار را تحت تأثیر قرار دهد

کلمات کلیدی

, مدیریت منابع انسانی سالم, ذهنیت استرس مثبت, بهزیستی جمعی, عملکرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1093690,
author = {پورسلیمی, مجتبی and کریمی طرقبه, مرجان and سمانه کوهجانی},
title = {منافع تعامل مدیریت منابع انسانی سالم، ذهنیت استرس مثبت، بهزیستی جمعی و عملکرد کارکنان در سازمان},
journal = {پژوهشنامه بیمه},
year = {2022},
volume = {37},
number = {1},
month = {January},
issn = {1735-6555},
pages = {79--104},
numpages = {25},
keywords = {مدیریت منابع انسانی سالم، ذهنیت استرس مثبت، بهزیستی جمعی، عملکرد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T منافع تعامل مدیریت منابع انسانی سالم، ذهنیت استرس مثبت، بهزیستی جمعی و عملکرد کارکنان در سازمان
%A پورسلیمی, مجتبی
%A کریمی طرقبه, مرجان
%A سمانه کوهجانی
%J پژوهشنامه بیمه
%@ 1735-6555
%D 2022

[Download]