دانش انتظامی چهارمحال و بختیاری, دوره (10), شماره (40), سال (2023-1) , صفحات (45-68)

عنوان : ( اثربخشی بسته مشاوره‌ای صمیمیت‌افزا بر صمیمیت و همدلی زناشویی زوج‌ها در دوران عقد در شهرکرد )

نویسندگان: ملیحه خبازی , سیدعلی کیمیایی , حسین کارشکی , علی مشهدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی بستة مشاوره‌ای صمیمیت‌افزا بر صمیمیت و همدلی زناشویی زوج‌ها در دوران عقد در شهرکرد بود. روش پژوهش کاربردی از نوع شبه آزمایشی بود که در آن از طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه لیست انتظار استفاده شد. جامعة آماری پژوهش شامل کلیة زوج‌های شرکت‌کننده در کارگاه‌های دوران عقد معاونت اجتماعی دادگستری و وزارت ورزش و جوانان شهرکرد در بازة زمانی تابستان 99 بودند. افرادی که نمراتی پایین‌تر از متوسط در پرسشنامه‌های پژوهش کسب کردند، 40 نفر به‌عنوان گروه نمونه انتخاب شدند و به‌صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و لیست انتظار تقسیم شدند. زوج‌ها پرسشنامه‌های صمیمیت زوج‌ها و همدلی زناشویی را تکمیل نمودند. برای تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل کوواریانس تک و چندمتغیری و نرم‌افزار SPSS_21 بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که بستة مشاوره‌ای صمیمیت‌افزا بر صمیمیت زناشویی و همدلی اثربخش است و بین دو گروه تفاوت معناداری در متغیرهای پژوهش مشاهده شد (05/0>p). در پایان با توجه به نتایج پژوهش می‌توان اظهار نمود که می‌توان از بستة مشاوره‌ای صمیمیت‌افزا در جهت افزایش صمیمیت و همدلی زوج‌ها دوران عقد استفاده کرد.

کلمات کلیدی

صمیمیت زناشویی همدلی دوران عقد بسته‌ی مشاوره‌ای صمیمیت افزا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1093693,
author = {خبازی, ملیحه and کیمیایی, سیدعلی and کارشکی, حسین and مشهدی, علی},
title = {اثربخشی بسته مشاوره‌ای صمیمیت‌افزا بر صمیمیت و همدلی زناشویی زوج‌ها در دوران عقد در شهرکرد},
journal = {دانش انتظامی چهارمحال و بختیاری},
year = {2023},
volume = {10},
number = {40},
month = {January},
issn = {2334-4660},
pages = {45--68},
numpages = {23},
keywords = {صمیمیت زناشویی همدلی دوران عقد بسته‌ی مشاوره‌ای صمیمیت افزا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثربخشی بسته مشاوره‌ای صمیمیت‌افزا بر صمیمیت و همدلی زناشویی زوج‌ها در دوران عقد در شهرکرد
%A خبازی, ملیحه
%A کیمیایی, سیدعلی
%A کارشکی, حسین
%A مشهدی, علی
%J دانش انتظامی چهارمحال و بختیاری
%@ 2334-4660
%D 2023

[Download]