مطالعات رسانه ای, دوره (17), شماره (58), سال (2022-11) , صفحات (31-49)

عنوان : ( بررسی تأثیر آزادی رسانه بر شاخص توسعه انسانی کشورهای جنوب غرب آسیا با رویکرد دینامیک )

نویسندگان: سیدمحمدقائم ذبیحی , محمدطاهر احمدی شادمهری , نرگس صالح نیا , نساء کمالیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تأثیر مطبوعات آزاد بر توسعه شاید هرگز به درستی ارزیابی نشده است. محاسبه چنین تأثیری اگر غیرممکن نباشد، بسیار دشوار است. با این‌حال، هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر آزادی رسانه بر شاخص توسعه انسانی (HDI) در مجموعه‌ای از 21 کشور جنوب غرب آسیا در بازه زمانی سالیانه 2002 الی 2020 است. به جهت بررسی و سنجش این ارتباط از روش اقتصادسنجی داده‌های تابلویی پویا و رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته دو مرحله‌ای سیستمی (SGMM) استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل تصریح شده مبین آن است که آزادی رسانه بر شاخص توسعه انسانی تأثیر مثبت و معناداری داشته و با یک واحد افزایش در شاخص آزادی رسانه شاخص توسعه انسانی به میزان 4.290 واحد افزایش می‌یابد. همچنین سایر متغیرهای این پژوهش از جمله تولید ناخالص داخلی سرانه و تعداد کاربران اینترنت نیز با یک درصد افزایش شاخص توسعه انسانی را به ترتیب به میزان 2.290 و 6.101 واحد افزایش می‌دهند و بر این اساس یک رابطه مثبت و معنادار برای هر دو متغیر به دست آمد. همچنین متغیر شاخص کنترل فساد نیز بر شاخص توسعه انسانی تأثیر منفی و معناداری داشته و با یک واحد افزایش در شاخص کنترل فساد شاخص توسعه انسانی به میزان 0.006 واحد کاهش خواهد یافت

کلمات کلیدی

, رسانه, شاخص توسعه انسانی, کنترل فساد, کشورهای جنوب غرب آسیا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1093730,
author = {ذبیحی, سیدمحمدقائم and احمدی شادمهری, محمدطاهر and صالح نیا, نرگس and نساء کمالیان},
title = {بررسی تأثیر آزادی رسانه بر شاخص توسعه انسانی کشورهای جنوب غرب آسیا با رویکرد دینامیک},
journal = {مطالعات رسانه ای},
year = {2022},
volume = {17},
number = {58},
month = {November},
issn = {2008-9619},
pages = {31--49},
numpages = {18},
keywords = {رسانه، شاخص توسعه انسانی، کنترل فساد،کشورهای جنوب غرب آسیا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر آزادی رسانه بر شاخص توسعه انسانی کشورهای جنوب غرب آسیا با رویکرد دینامیک
%A ذبیحی, سیدمحمدقائم
%A احمدی شادمهری, محمدطاهر
%A صالح نیا, نرگس
%A نساء کمالیان
%J مطالعات رسانه ای
%@ 2008-9619
%D 2022

[Download]