8th Iranian Scientific and Research conference on the development and promotion of Agricutural Sciences and Natural resources of Iral , 2022-07-08

عنوان : ( خصوصیات فیتوشیمیایی و اثر ضدباکتریایی امولسیون اسانس شوید بر علیه لیستریا مونوسیتوژنز )

نویسندگان: حانیه اسفی , محمد محسن زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استفاده از ترکیبات ضد میکروبی طبیعی جهت مقابله با عوامل بیماری زا با منشاء غذایی می توانند جایگزین مناسبی برای ترکیبات ضد میکروبی شیمیایی باشند. در این مطالعه حداقل غلظت ممانعت کنندگی (MIC) و کشندگی (MBC) اسانس برعلیه باکتری لیستریا مونوسیتوژنز با روش براث میکرودایلوشن تعیین شد. براساس نتایج بدست آمده حداقل غلظت بازدارندگی اسانس شوید بر روی باکتری لیستریا مونوسیتوژنز mg/ml ۸ و حداقل غلظت کشندگی آن mg/ml ۱۶ گزارش شد. نتایج حاصل از آنالیز اسانس شوید نشان داد که ترکیبات آلفا-فلاندرن (51/89%)، کاروون (10/21%) و لیمونن (8/26%) به ترتیب بیشترین مقدار اجزای اسانس را تشکیل می دهند.

کلمات کلیدی

, لیستریا مونوسیتوژنز, اسانس شوید, حداقل غلظت بازدارندگی, حداقل غلظت کشندگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1093732,
author = {اسفی, حانیه and محسن زاده, محمد},
title = {خصوصیات فیتوشیمیایی و اثر ضدباکتریایی امولسیون اسانس شوید بر علیه لیستریا مونوسیتوژنز},
booktitle = {8th Iranian Scientific and Research conference on the development and promotion of Agricutural Sciences and Natural resources of Iral},
year = {2022},
location = {تهران, ايران},
keywords = {لیستریا مونوسیتوژنز، اسانس شوید، حداقل غلظت بازدارندگی، حداقل غلظت کشندگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T خصوصیات فیتوشیمیایی و اثر ضدباکتریایی امولسیون اسانس شوید بر علیه لیستریا مونوسیتوژنز
%A اسفی, حانیه
%A محسن زاده, محمد
%J 8th Iranian Scientific and Research conference on the development and promotion of Agricutural Sciences and Natural resources of Iral
%D 2022

[Download]