8th Iranian Scientific and Research conference on the development and promotion of Agricutural Sciences and Natural resources of Iral , 2022-07-08

عنوان : ( بررسی خصوصیات ضدمیکروبی امولسیون اسانس گیاه شوید علیه تعدادی از پاتوژن های با منشاء غذایی به روش میکروبراث دایلوشن در محیط آزمایشگاه )

نویسندگان: حانیه اسفی , محمد محسن زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نس‌ها ترکیبات روغنی و معطری می باشند که از قسمت‌های مختلف گیاهان استخراج می شوند و به جهت ترکیبات شیمیایی و پلی فنلی آن ها، دارای خواص ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی می باشند. در این مطالعه اثر ضد میکروبی اسانس شوید علیه تعدادی از باکتری‌های با منشاء غذایی به روش میکرودایلوشن براث تعیین شد. در این مطالعه، حداقل غلظت بازدارندگی امولسیون اسانس شوید بر روی باکتری های مورد مطالعه ۲ و حداکثر ۳۲ میلی گرم بر میلی لیتر تعیین گردید. بیشترین اثر ضد باکتریایی آن بر روی اشریشیا کلی و کمترین اثر آن بر علیه سودوموناس آئروژینوزا مشاهده گردید.

کلمات کلیدی

, عوامل بیماریزا, اسانس شوید, زمان ماندگاری, اثر ضد میکروبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1093733,
author = {اسفی, حانیه and محسن زاده, محمد},
title = {بررسی خصوصیات ضدمیکروبی امولسیون اسانس گیاه شوید علیه تعدادی از پاتوژن های با منشاء غذایی به روش میکروبراث دایلوشن در محیط آزمایشگاه},
booktitle = {8th Iranian Scientific and Research conference on the development and promotion of Agricutural Sciences and Natural resources of Iral},
year = {2022},
location = {تهران, ايران},
keywords = {عوامل بیماریزا، اسانس شوید، زمان ماندگاری، اثر ضد میکروبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی خصوصیات ضدمیکروبی امولسیون اسانس گیاه شوید علیه تعدادی از پاتوژن های با منشاء غذایی به روش میکروبراث دایلوشن در محیط آزمایشگاه
%A اسفی, حانیه
%A محسن زاده, محمد
%J 8th Iranian Scientific and Research conference on the development and promotion of Agricutural Sciences and Natural resources of Iral
%D 2022

[Download]