فرآورده های بیولوژیک دامپزشکی- دامپزشکی, دوره (36), شماره (1), سال (2023-4) , صفحات (83-90)

عنوان : ( بررسی مسیرهای متابولیکی مرتبط با جایگاه صفات کمی مربوط به صفت مقاومت به انگل در ژنوم گوسفند با استفاده از رسم شبکه‌ژنی و هستی‌شناسی ژن )

نویسندگان: یاسمن زراعت پیشه , سعید زره داران , علی جوادمنش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طی دهه‌های اخیر، پیشرفت در فن‌آوری نشانگرهای مبتنی بر DNA و در دسترس بودن داده‌های ژنومی مانند جایگاه صفات کمی و بررسی کاربرد ژن‌ها از طریق روش‌های بیوانفورماتیک نقش مهمی در درک پتانسیل ژنتیکی صفات مختلف داشته است. در این مطالعه QTL های مربوط به صفت مقاومت به انگل در گوسفند از طریق پایگاه داده AnimalQTL تهیه شد. سپس ژن‌های مربوط به هر QTL نیز از ژنوم مرجع گوسفند در پایگاه داده NCBI به دست آمد. در ادامه، به‌منظور درک ارتباط بین ژن‌های به‌دست‌آمده، شبکه‌های ژنی برای هر صفت با استفاده از نرم‌افزار Cytoscape_v3.8.0 ترسیم شد و نهایتاً به‌منظور تفسیر شبکه‌های ژنی و بررسی هستی‌شناسی ژن‌ها از نرم‌افزار Cytoscape استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد درمجموع 71 QTL برای صفت مقاومت به انگل وجود دارد که تحت کنترل 198 ژن می‌باشند. اکثراً این نشانگرها با استفاده از روش‌هایی چون مطالعه هم‌خوانی سراسر ژنوم (GWAS)، نقشه‌برداری وراثت‌پذیری منطقه‌ای (RHM) و یا با استفاده از چندشکلی‌های تک نوکلئوتیدی (SNP) نقشه‌یابی شده بودند. آنالیز هستی‌شناسی در این تحقیق 20 مسیر بیولوژیکی را نشان داد که چهار مسیر عمده سهم بیشتری داشتند و شامل: فرآیند متابولیک پیرووات، فرآوری آنتی‌ژن و عرضه آنتی‌ژن پپتید از طریق مولکول‌های اصلی سازگار بافتی کلاس I، مهاجرت سلول‌های عصبی و اتصال مولکول چسبندگی سلولی بودند. در این تحقیق برای اولین بار ژن‌های درگیر، هستی‌شناسی ژن‌ها، بررسی و یافتن مسیرهای متابولیکی مرتبط باصفت مقاومت به انگل در گونه گوسفند از طریق داده‌های QTL توصیف ‌شد. با استفاده از روش و نتایج این تحقیق می‌توان ژن‌ها و نیز هستی‌شناسی را برای صفات مهم و اقتصادی در گوسفند و حتی سایر حیوانات اهلی مشخص و ارزیابی کرد.

کلمات کلیدی

هستی‌شناسی QTL نشانگر انگل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1093740,
author = {زراعت پیشه, یاسمن and زره داران, سعید and جوادمنش, علی},
title = {بررسی مسیرهای متابولیکی مرتبط با جایگاه صفات کمی مربوط به صفت مقاومت به انگل در ژنوم گوسفند با استفاده از رسم شبکه‌ژنی و هستی‌شناسی ژن},
journal = {فرآورده های بیولوژیک دامپزشکی- دامپزشکی},
year = {2023},
volume = {36},
number = {1},
month = {April},
issn = {2423-5407},
pages = {83--90},
numpages = {7},
keywords = {هستی‌شناسی QTL نشانگر انگل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مسیرهای متابولیکی مرتبط با جایگاه صفات کمی مربوط به صفت مقاومت به انگل در ژنوم گوسفند با استفاده از رسم شبکه‌ژنی و هستی‌شناسی ژن
%A زراعت پیشه, یاسمن
%A زره داران, سعید
%A جوادمنش, علی
%J فرآورده های بیولوژیک دامپزشکی- دامپزشکی
%@ 2423-5407
%D 2023

[Download]