مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics, Volume (11), No (5), Year (2021-11) , Pages (149-163)

Title : ( اثر تعداد صفحه بر شرایط بهینه مبدل حرارتی صفحه‌ای واشردار با هیبرید گرافن-نانولوله کربنی )

Authors: omid ramezani azghandi , Mohammad Javad Maghrebi , Ali Reza Teymourtash ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

در این مقاله به کمک فعال‌کننده سطحی سدیم‌دودسیل‌سولفات، هیبرید نانوسیال گرافن-نانولوله‌کربنی در سیال پایه آب پایدار گردید. نانوسیال تهیه‌شده در مجاور سیال گرم آب دیونیزه، در مبدل حرارتی صفحه‌ای که دارای 11، 13، 15 و 17 صفحه است، قرار گرفت. اثر تغییر دبی و تعداد صفحه‌‌های مبدل بر ضریب انتقال حرارت و افت فشار به ‌صورت آزمایشگاهی مورد آنالیز قرار گرفت. نتایج برای جریان آرام نشان داد که اثر بیشتر‌شدن تعداد صفحه باعث کم‌شدن هم‌زمان ضریب کلی انتقال حرارت (%1/26) و افت فشار (%5/52) میگردد. بنابراین، عملکرد مبدل، توان پمپاژ و راندمان حرارتی نانوسیال نیز موردبررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیشترشدن تعداد صفحه، باعث بالارفتن راندمان و عملکرد مبدل و کمشدن توان پمپاژ میگردد که عوامل مطلوب است. طراحی آزمایش‌ها برای یافتن شرایط مطلوب و اثرگذاری هریک به روش تاگوچی نیز انجام شد. نتایج همجنان نشان‌ داد که اثر کاهش دبی نانوسیال از اثر افزایش تعداد صفحه در عملکرد مبدل بیشتر است. شرایط مطلوب متناظر با حداکثر تعداد صفحه و حداقل دبی هیبرید است (ضریب کلی انتقال حرارت W/m2.K 5/978، افت فشار kPa 0701/0، راندمان حرارتی هیبرید %93، توان پمپاژ kW 0023/0 و عملکرد مبدل 2098/1 است). با مقایسه نتایج تاگوچی، صحت نتایج تجربی تایید شد.

Keywords

هیبرید نانوسیال فعال‌کننده سطحی دبی نانوسیال تعداد صفحه مبدل عملکرد مبدل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1093742,
author = {Ramezani Azghandi, Omid and Maghrebi, Mohammad Javad and Teymourtash, Ali Reza},
title = {اثر تعداد صفحه بر شرایط بهینه مبدل حرارتی صفحه‌ای واشردار با هیبرید گرافن-نانولوله کربنی},
journal = {مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics},
year = {2021},
volume = {11},
number = {5},
month = {November},
issn = {2251-9475},
pages = {149--163},
numpages = {14},
keywords = {هیبرید نانوسیال فعال‌کننده سطحی دبی نانوسیال تعداد صفحه مبدل عملکرد مبدل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر تعداد صفحه بر شرایط بهینه مبدل حرارتی صفحه‌ای واشردار با هیبرید گرافن-نانولوله کربنی
%A Ramezani Azghandi, Omid
%A Maghrebi, Mohammad Javad
%A Teymourtash, Ali Reza
%J مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics
%@ 2251-9475
%D 2021

[Download]