6th International Congress of Developing Agriculture, Natural Resources, Environment and Tourism of Iran , 2022-08-16

عنوان : ( مروری بر برخی آسیبهای اکوسیستمی حاصل از توسعه فضاهای سبز عمودی )

نویسندگان: کیمیا جعفری برواتی , فاطمه کاظمی , مسعود مینائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اکوسیستمهای شهری، تا حد زیادی به عنوان ارائه دهندگان کلیدی خدمات اکوسیستمی شناخته میشون د. زیرساختهای سبز شهری، از جمله بامها و دیوارهای سبز، دارای مزایا ی متعدد زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی هستند و عملکرد ساختمانها و محی ط شهری را بهبود میبخشند . به همین دلایل، با توجه به توسعه روزافزون شهرها، بامها و دیوارهای سبز تا حد زیادی مورد تقاضای شهروندان، سیاستمداران، برنامهریزان شهری و معماران قرار گرفتهاند. علیرفم این فواید و تقاضاها، احداث بام ها و دیوارهای سبز در شهرها هنوز محدود است، زیرا کاربرد این سیستمها در مقایسه با راهحل های معمولی، اغلب هزینه های اضاف ی دارد . همچنین این احتمال وجود دارد که عناصر طراحی در این زیرساختها، منجر به نتایج منفی و حتی غیر منتظره در شهرها شود. به همین منظور در این مقاله به مرور و بررسی برخی آسیبهای اکوسیستمی حاصل از توسعه بامها و دیوارهای سبز پرداخته میشود

کلمات کلیدی

, زیرساختهای سبز, باغ بام, نمای سبز, خدمات اکوسیستمی, آسیبهای اکوسیستمی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1093755,
author = {جعفری برواتی, کیمیا and کاظمی, فاطمه and مینائی, مسعود},
title = {مروری بر برخی آسیبهای اکوسیستمی حاصل از توسعه فضاهای سبز عمودی},
booktitle = {6th International Congress of Developing Agriculture, Natural Resources, Environment and Tourism of Iran},
year = {2022},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {زیرساختهای سبز، باغ بام، نمای سبز، خدمات اکوسیستمی، آسیبهای اکوسیستمی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مروری بر برخی آسیبهای اکوسیستمی حاصل از توسعه فضاهای سبز عمودی
%A جعفری برواتی, کیمیا
%A کاظمی, فاطمه
%A مینائی, مسعود
%J 6th International Congress of Developing Agriculture, Natural Resources, Environment and Tourism of Iran
%D 2022

[Download]