پژوهشنامه جغرافیای انتظامی, دوره (1400), شماره (34), سال (2021-7) , صفحات (29-56)

عنوان : ( تحلیل خودهمبستگی فضایی رابطه بیکاری و رائم سرقت در ایران (95-1385) )

نویسندگان: مهدی بازرگان , مسعود مینائی , زهراسادات رضوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روند رو به رشد ارتکاب جرائمی مانند جرائم سرقت در کشور تابعی از شرایط اقتصادی، به‌خصوص بیکاری است. بیکاری از مزمن‌ترین عارضه‌هایی است که خوشایند هیچ نظام اقتصادی نیست و یکی از عوامل اصلی افزایش جرائم سرقت در جامعه محسوب می‌شود. با توجه به اهمیت موضوع جرائم سرقت، پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین بیکاری و سرقت در کشور پرداخته است. روش پژوهش در این مطالعه مبتنی بر روش‌های توصیفی-تحلیلی و بهره‌گیری از شیوه‌های کمّی است. در این پژوهش رابطه بیکاری با جرائم سرقت در ایران در دوره زمانی (۱۳۸۵-۱۳۹۵) با استفاده از مدل خودهمبستگی فضایی موران دومتغیره بررسی شده است. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و همچنین ترسیم نقشه‌ها از نرم‌افزارهای «آرک­جی­آی­اس»[1] و «ژئودا»[2] استفاده ‌شده است. داده‌ها و اطلاعات موردنیاز از سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن سال‌های (۱۳۸۵، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵) و همچنین بخش امور قضایی از سالنامه‌های آماری کشور سال‌های (۱۳۸۵-۱۳۹۷) به‌دست آمده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که جرائم سرقت در کشور طی سال (۱۳۹۵) نسبت به سال (۱۳۹۰) حدود (۴/۳۴) درصد و نسبت به سال (۱۳۸۵) در حدود (۲۰۸) درصد رشد داشته است. نتایج مدل خودهمبستگی فضایی موران بین بیکاری و سرقت در کشور نشان‌ داد که استان‌های تهران، خراسان‌رضوی، اصفهان، قم و سمنان در خوشه H-H (بیانگر میزان بالای بیکاری و سرقت در این استان‌ها و نیز استان‌های هم‌جوار) و استان‌های آذربایجان‌شرقی، زنجان و آذربایجان‌غربی در خوشه L-L (بیانگر میزان پایین بیکاری و سرقت در این استان‌ها و نیز استان‌های هم‌جوار) قرار دارند؛ بنابراین نتایج پژوهش نشان داد که بین بیکاری و جرائم سرقت در کشور رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد.

کلمات کلیدی

\\\"خودهمبستگی فضایی\\\" \\\"ضریب موران\\\" \\\"بیکاری\\\" \\\"سرقت\\\" \\\"ایران\\\"
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1093770,
author = {بازرگان, مهدی and مینائی, مسعود and رضوی, زهراسادات},
title = {تحلیل خودهمبستگی فضایی رابطه بیکاری و رائم سرقت در ایران (95-1385)},
journal = {پژوهشنامه جغرافیای انتظامی},
year = {2021},
volume = {1400},
number = {34},
month = {July},
issn = {2383-3580},
pages = {29--56},
numpages = {27},
keywords = {\\\"خودهمبستگی فضایی\\\" \\\"ضریب موران\\\" \\\"بیکاری\\\" \\\"سرقت\\\" \\\"ایران\\\"},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل خودهمبستگی فضایی رابطه بیکاری و رائم سرقت در ایران (95-1385)
%A بازرگان, مهدی
%A مینائی, مسعود
%A رضوی, زهراسادات
%J پژوهشنامه جغرافیای انتظامی
%@ 2383-3580
%D 2021

[Download]