علوم زمین, ( ISI ), دوره (33), شماره (1), سال (2023-4) , صفحات (27-42)

عنوان : ( بررسی پتانسیل هیدروکربورزایی سازند کژدمی در برشهای تنگ ماغر و پرچستان و مقایسه آن با دیگر میادین نفتی در حوضه زاگرس )

نویسندگان: هانیه قاینی , محمدحسین محمودی قرائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی توان هیدروکربورزایی سازند کژدمی، به عنوان مهمترین سنگ منشأ نفت در حوضه رسوبی زاگرس، اهمیت زیادی دارد. گسترش سازند کژدمی در حوضه زاگرس، با تفاوتهایی در ژرفا و شرایط رسوبگذاری زونهای مختلف این حوضه و تغییراتی نظیر تنوع در رخساره های رسوبی و میزان حفظ شدگی ماده آلی همراه بوده است. در این مطالعه تعداد 5 نمونه شیل سیاه از رخنمون های سطحی سازند کژدمی (برش پرچستان و برش تنگ ماغر)، انتخاب و توسط پیرولیز راک- اول آنالیر شدند، که نتایج حاصل از آن، میزان ماده آلی و توان هیدروکربورزایی بالایی را در برش تنگ ماغر، واقع در فروافتادگی دزفول نشان داد. همچنین برای مقایسه و بررسی بیشتر، داده های مربوط به 25 نمونه از سازند کژدمی از میادین مطالعه شده در حوضه زاگرس (میدان نوروز، میدان سروش، میدان آزادگان و چاه بینک) انتخاب و بررسی شد. افزون بر مقایسه داده های سازند کژدمی، شرایط رسوبگذاری و محیط ته نشست آن نیز مورد بررسی قرار گرفت. شواهد رسوبی و ژئوشیمیایی، نشان از یک سنگ شناسی چیره شیلی برای سازند کژدمی همراه با مقدار بالای ماده آلی است که در محیطی احیایی تا نیمه اکسیدی نهشته شده اند. مقادیر به دست آمده برای کربن آلی کل (TOC) از 2/1 تا 9/6 درصد در نوسان بوده و بررسی بلوغ حرارتی نمونه ها یک بازه وسیع از محدوده نابالغ تا اواسط پنجره نفتی را نشان داد که بیشتر در محدوده کروژنهای نوع II و III قرار گرفته اند. در نهایت رسم نمودارهای S2/TOC توان هیدروکربورزایی قابل قبول نمونه های مورد مطالعه در برش تنگ ماغر و نمودار HI/TOC نفت زا بودن سازند کژدمی در میدان سروش را نشان میدهد.

کلمات کلیدی

, سازند کژدمی, پتانسیل تولید هیدروکربور, پیرولیز راک-اول, کربن آلی کل, کروژن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1093780,
author = {قاینی, هانیه and محمودی قرائی, محمدحسین},
title = {بررسی پتانسیل هیدروکربورزایی سازند کژدمی در برشهای تنگ ماغر و پرچستان و مقایسه آن با دیگر میادین نفتی در حوضه زاگرس},
journal = {علوم زمین},
year = {2023},
volume = {33},
number = {1},
month = {April},
issn = {1023-7429},
pages = {27--42},
numpages = {15},
keywords = {سازند کژدمی، پتانسیل تولید هیدروکربور، پیرولیز راک-اول، کربن آلی کل، کروژن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی پتانسیل هیدروکربورزایی سازند کژدمی در برشهای تنگ ماغر و پرچستان و مقایسه آن با دیگر میادین نفتی در حوضه زاگرس
%A قاینی, هانیه
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%J علوم زمین
%@ 1023-7429
%D 2023

[Download]