مدیریت آب در کشاورزی, دوره (8), شماره (1), سال (2021-9) , صفحات (47-58)

عنوان : ( ضریب گیاهی گیاه دارویی گل مغربی (.Oenothera biennis L) )

نویسندگان: اعظم غلامزاده آبقله , حسین انصاری , سید مجید هاشمی نیا , مجید عزیزی ارانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در تمام روش­هایی که توسط آن­ها تبخیر-تعرق گیاه مرجع محاسبه می­شود برای آن‌که بتوان نتایج حاصله را به سطوح پوشش گیاهی مورد نظر تعمیم داد لازم است مقادیر به دست آمده را در ضریب گیاهی ضرب نمود. به‌منظور برآورد میزان ضریب گیاهی گل مغربی، آزمایشی با 4 تکرار، به مدت 70 روز در فروردین سال 1397 در محیط ایستگاه هواشناسی دانشکده‌ی کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. به این منظور گیاهان در گلدا­ن­هایی پلاستیکی به رنگ سفید (میکرولایسیمتر) با قطر دهانه 30 سانتی­متر و ارتفاع 50 سانتی­متر کشت شدند. میزان آب موردنیاز برای تأمین نیاز آبی گیاهان بر اساس ظرفیت زراعی انجام گردید. با کنترل بیلان آبی در گلدان­ها، تبخیر-تعرق گیاهان اندازه­گیری شد و با استفاده از داده­های تشت تبخیر کلاس A میزان ضریب گیاهی محاسبه شد. بر اساس نتایج این مطالعه، ضریب گیاهی گل­مغربی در مراحل ابتدایی، میانی و پایانی به ترتیب برابر با 75/0، 05/1 و 00/1 به دست آمد و متوسط آن در کل دوره رشد گل­مغربی برابر با 92/0 بود. مقدار کل تبخیر-تعرق گیاه نیز حدود 377 میلی­متر برآورد شد.

کلمات کلیدی

تبخیرتعرق میکرو‌لایسیمتر تشت تبخیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1093792,
author = {غلامزاده آبقله, اعظم and انصاری, حسین and سید مجید هاشمی نیا and عزیزی ارانی, مجید},
title = {ضریب گیاهی گیاه دارویی گل مغربی (.Oenothera biennis L)},
journal = {مدیریت آب در کشاورزی},
year = {2021},
volume = {8},
number = {1},
month = {September},
issn = {2476-4531},
pages = {47--58},
numpages = {11},
keywords = {تبخیرتعرق میکرو‌لایسیمتر تشت تبخیر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ضریب گیاهی گیاه دارویی گل مغربی (.Oenothera biennis L)
%A غلامزاده آبقله, اعظم
%A انصاری, حسین
%A سید مجید هاشمی نیا
%A عزیزی ارانی, مجید
%J مدیریت آب در کشاورزی
%@ 2476-4531
%D 2021

[Download]