فلسفه, دوره (43), شماره (2), سال (2016-3) , صفحات (1-19)

عنوان : ( بررسی رابطه ی مفهوم نماد و استعاره در اندیشه ی ریکور )

نویسندگان: سیده اکرم برکاتی , محمدکاظم علمی سولا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این نوشتار به تبیین مفهوم نماد و استعاره در اندیشه ی ریکور پرداخته، سپس تلاش می شود رابطه ی آن دو، در چشم انداز کلی فلسفه ی وی، به نحوی مورد بررسی قرار گیرد که بتواند پاسخگوی سوالات زیر باشد: آیا مفهوم نماد و استعاره در ریکور به یک معنا به کار می روند یا در دو حوزه ی کاملا متفاوت معنا می شوند؟ نحوه ی رابطه ی این دو مفهوم در تفکر ریکور به چه صورت است، آیا ارتباط مفهومی یا کارکردی با یکدیگر دارند؟ ریکور چگونه از هریک از این مفاهیم برای بسط هرمنوتیک خود بهره می برد؟ ریکور ضمن تبیین این مفاهیم، تلاش می کند هر یک را از طریق دیگری معنا نماید و میان آن دو وجه اشتراکی قائل می شود که می تواند سرچشمه ی ارتباط و بسط معنای آن ها باشد. وی با اشاره به ویژگی زبانی بودن نماد و استعاره و از این رو تفسیرپذیر بودن آن ها، میان آن دو کارکرد مشترکی در حوزه های مربوط به معرفت شناسی و هستی شناسی لحاظ می نماید.. باتوجه به محوریت مبحث نماد و استعاره در هرمنوتیک ریکور، پژوهش حاضر می تواند در فهم کلی هرمنوتیک وی و درک تمایز آن با اندیشه ی فلاسفه ی هرمنوتیک دیگر، نقش بنیادینی داشته باشد.

کلمات کلیدی

, نماد , استعاره , زبان , هرمنوتیک , تامل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1093795,
author = {سیده اکرم برکاتی and علمی سولا, محمدکاظم},
title = {بررسی رابطه ی مفهوم نماد و استعاره در اندیشه ی ریکور},
journal = {فلسفه},
year = {2016},
volume = {43},
number = {2},
month = {March},
issn = {2008-1553},
pages = {1--19},
numpages = {18},
keywords = {نماد ، استعاره ، زبان ، هرمنوتیک ، تامل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رابطه ی مفهوم نماد و استعاره در اندیشه ی ریکور
%A سیده اکرم برکاتی
%A علمی سولا, محمدکاظم
%J فلسفه
%@ 2008-1553
%D 2016

[Download]