اقتصاد انرژی ایران, دوره (11), شماره (41), سال (2022-8) , صفحات (163-217)

عنوان : ( بررسی تأثیر ریسک‌های اقتصادی، مالی و سیاسی بر شاخص آسیب‌پذیری نفرین منابع در کشورهای منطقه منا )

نویسندگان: دانیال فربد , محمدعلی فلاحی , نرگس صالح نیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه ریسک‌های متعددی ازجمله ریسک‌های اقتصادی، مالی و سیاسی اقتصاد کشورها را تهدید می‌کند. کشورها در مقابل تلاش می‌کنند پیامدهای منفی ناشی از آن را مدیریت ‌کرده و تأثیر آن در اقتصاد خنثی یا حداقل شود. بررسی وضعیت کشورها نشان می‌دهد که بیشتر کشورهای توسعه‌نیافته و در حال توسعه و به‌خصوص کشورهایی که غنی از منابع طبیعی (رانت منابع) هستند به علت وابستگی بالا به درآمدهای نفتی، شدیداً تحت تأثیر این شوک‌های داخلی و خارجی (نفرین منابع) قرار گرفته‌اند؛ اما در مقابل کشورهای توسعه‌یافته با به‌کارگیری سیاست‌های مناسب آسیب کمتری را متحمل شده‌اند. هدف این پژوهش ساخت و معرفی شاخص ترکیبی آسیب‌پذیری نفرین منابع و سپس بررسی تأثیر هریک از ریسک‌های اقتصادی، مالی و سیاسی بر شاخص آسیب‌پذیری نفرین منابع است. لذا با استفاده از جدیدترین داده‌های موجود، رویکرد اقتصادسنجی داده‌های تابلویی برای 14 کشورهای منتخب منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) طی سال‌های 2005 الی 2018 انجام شد. آنچه در نتایج برآورد مشاهده شد حاکی از وجود رابطة معکوس و معنی‌دار بین متغیرهای ریسکی بر متغیر وابسته (شاخص آسیب‌پذیری نفرین منابع) بوده که در جهت تأیید فرضیه‌های تحقیق است.

کلمات کلیدی

ریسک‌های اقتصادی مالی و سیاسی شاخص آسیب‌پذیری نفرین منابع داده‌های تابلویی منطقه منا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1093821,
author = {فربد, دانیال and فلاحی, محمدعلی and صالح نیا, نرگس},
title = {بررسی تأثیر ریسک‌های اقتصادی، مالی و سیاسی بر شاخص آسیب‌پذیری نفرین منابع در کشورهای منطقه منا},
journal = {اقتصاد انرژی ایران},
year = {2022},
volume = {11},
number = {41},
month = {August},
issn = {2423-5954},
pages = {163--217},
numpages = {54},
keywords = {ریسک‌های اقتصادی مالی و سیاسی شاخص آسیب‌پذیری نفرین منابع داده‌های تابلویی منطقه منا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر ریسک‌های اقتصادی، مالی و سیاسی بر شاخص آسیب‌پذیری نفرین منابع در کشورهای منطقه منا
%A فربد, دانیال
%A فلاحی, محمدعلی
%A صالح نیا, نرگس
%J اقتصاد انرژی ایران
%@ 2423-5954
%D 2022

[Download]