چهل و یکمین همایش ملی (گردهمایی) علوم زمین , 2023-02-21

عنوان : ( ارزیابی شکنندگی سنگآهک سازند اسفندیار )شمال طبس( با استفاده از روابط تجربی )

نویسندگان: زهره شریفی , غلامرضا لشکری پور , محمد خانه باد , مجتبی رحیمی شهید ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شکنندگی یکی از خواص مهم سنگ است و روی رفتار سنگ، حین انجام عملیات مختلف مؤثر میباشد. تعیین شکنندگی سنگ نیاز به نمونه های خاص و ابزار پیچیده دارد و حتی میتوان گفت که تقریباً روش استانداردی برای تعیین مستقیم شکنندگی سنگ، وجود ندارد؛ بنابراین، شاخص های شکنندگی سنگ، عمدتاً با استفاده از روابط تجربی مختلف، تعیین می شوند. هدف پژوهش حاضر، تعیین شاخص های شکنندگی سنگ آهکهای سازند اسفندیار با استفاده از مقاومت فشاری تک محوری و مقاومت کششی برزیلین است. بدین منظور 15 بلوک سنگی از ایستگاههای مختلف از سازند اسفندیار در شمال شهر طبس برداشت شد. پس از انتقال بلوکهای سنگی به آزمایشگاه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد و تهیه ی مغزه های استوانه ای استاندارد از آنها، آزمایش های خصوصیات مکانیکی شامل مقاومت فشاری تک محوری و مقاومت کششی برزیلین در دو حالت خشک و اشباع بر روی نمونه ها انجام شد. با استفاده از نتایج حاصل از آزمایش ها، شاخص های شکنندگی BI ، B1 ، B2 ، B3 و B4 تعیین شدند. نتایج نشان داد که میانگین شاخص شکنندگی ) BI ( در حالت خشک برابر با 56 / 2و در حالت اشباع 49 / 2 میباشد. بر این اساس نمونه سنگ مورد بررسی از نظر رده بندی شکنندگی در دسته کمی شکننده قرار میگیرد.

کلمات کلیدی

, سنگ آهک, شاخص های شکنندگی, شمال طبس, مقاومت فشاری تک محوری, مقاومت کششی برزیلین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1093836,
author = {شریفی, زهره and لشکری پور, غلامرضا and خانه باد, محمد and رحیمی شهید, مجتبی},
title = {ارزیابی شکنندگی سنگآهک سازند اسفندیار )شمال طبس( با استفاده از روابط تجربی},
booktitle = {چهل و یکمین همایش ملی (گردهمایی) علوم زمین},
year = {2023},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سنگ آهک، شاخص های شکنندگی، شمال طبس، مقاومت فشاری تک محوری، مقاومت کششی برزیلین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی شکنندگی سنگآهک سازند اسفندیار )شمال طبس( با استفاده از روابط تجربی
%A شریفی, زهره
%A لشکری پور, غلامرضا
%A خانه باد, محمد
%A رحیمی شهید, مجتبی
%J چهل و یکمین همایش ملی (گردهمایی) علوم زمین
%D 2023

[Download]