چهل و یکمین همایش ملی (گردهمایی) علوم زمین , 2023-02-21

عنوان : ( پیش بینی شاخص دوام – وارفتگی با استفاده از خواص فیزیکی سنگ آهکهای سازند اسفندیار در شمال شهر طبس )

نویسندگان: زهره شریفی , غلامرضا لشکری پور , محمد خانه باد , مجتبی رحیمی شهید ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شاخص دوام - وارفتگی یک پارامتر مهندسی مهم در ارزیابی زوال پذیری سنگها در برابر عوامل هوازدگی شیمیایی و فیزیکی است. دوام داری قابلیت سنگ برای حفظ ویژگیهای شاخص خود در چرخه های تر و خشک شدن متوالی را در طی زمان بررسی میکند. در این پژوهش به بررسی و پیش بینی شاخص دوام - وارفتگی نمونه هایی از سنگ آهک برداشت شده از ایستگاههای مختلف سازند اسفندیار در شمال شهر طبس پرداخته شده است. بدین منظور در ابتدا خصوصیات فیزیکی نمونه ها شامل چگالی ویژه یا وزن مخصوص نسبی (Gs) ، تخلخل ) n (، وزن مخصوص خشک ) dryγ (، وزن مخصوص اشباع ( satγ (، وزن مخصوص غوطهوری ) subγ (، قابلیت جذب آب ) W.A ( در آزمایشگاه تعیین شد. همچنین شاخص دوام – وارفتگی ) SDI ( در 5 چرخه نیز برای هر نمونه تعیین شد. سپس رابطه ی شاخص های دوام – وارفتگی با هریک از خصوصیات فیزیکی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که شاخص دوام – وارفتگی ) SDI ( در 5 چرخه با خصوصیات فیزیکی مختلف همبستگی نسبتاً خوبی ) 0.6> 2R ( دارد. در تمام چرخه ها Gs با SDI همبستگی بالای 6.0 دارد. در چرخه سوم و چهارم تعداد خصوصیات فیزیکی که همبستگی بالایی با SDI دارند بیشتر از سایر چرخه ها است.

کلمات کلیدی

, تخلخل, جذب آب, رگرسیون, سنگ آهکهای سازند اسفندیار, وزن مخصوص.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1093837,
author = {شریفی, زهره and لشکری پور, غلامرضا and خانه باد, محمد and رحیمی شهید, مجتبی},
title = {پیش بینی شاخص دوام – وارفتگی با استفاده از خواص فیزیکی سنگ آهکهای سازند اسفندیار در شمال شهر طبس},
booktitle = {چهل و یکمین همایش ملی (گردهمایی) علوم زمین},
year = {2023},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تخلخل، جذب آب، رگرسیون، سنگ آهکهای سازند اسفندیار، وزن مخصوص.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پیش بینی شاخص دوام – وارفتگی با استفاده از خواص فیزیکی سنگ آهکهای سازند اسفندیار در شمال شهر طبس
%A شریفی, زهره
%A لشکری پور, غلامرضا
%A خانه باد, محمد
%A رحیمی شهید, مجتبی
%J چهل و یکمین همایش ملی (گردهمایی) علوم زمین
%D 2023

[Download]