فیزیولوژی محیطی گیاهی, دوره (68), شماره (4), سال (2023-1) , صفحات (95-108)

عنوان : ( تأثیر نوع و غلظت حلال بر میزان استخراج ترکیبات فنلی و سنجش فعالیت آنتیاکسیدانی برگ سیاه ولیک( Crataegus elbursensis L.) جمع آوری شده از استان گلستان )

نویسندگان: محمد مقدم , لیلا مهدیزاده شاندیز ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر نوع و غلظت حلال بر میزان استخراج ترکیبات فنلی و ارزیابی فعالیت آنتیاکسییدانی برگهای گیاه سیاه ولیک ) Crataegus elbursensis L. (، پژوهشی بهصورت دو آزمایش مجزا انجام شد. در 11 و 111 %( بر محتوای ترکیبات ، آزمایش اول اثر نوع حلال )استون، اتانول و متانول( در سه غلظت ) 11 فنلی کل استخراج شده از برگ سباه ولیک بررسی شد. در آزمیایش دوم ظرفییت آنتییاکسییدانی عصیاره بدست آمده از بهترین حلالی که بالاترین میزان استخراج ترکیبات فنلی را داشت )متانول 11 %( به دو روش ارزیابی آنتیاکسیدانی کل و ظرفیت احیای آهن بررسی شد. نتایج حاصل از این آزمایشات نشان داد هر سه حلال استون، اتانول و متانول در حالت مخلوط با آب نسبت بیه حالیت لیالو توانیایی بیشیتری هیت استخراج ترکیبات فنلی دارند. بیشترین میزان ترکیبیات فنلیی کیل ) mg GAE/ g DW 111 ( در غلظیت 11 درصد کلیه حلالها، به ویژه در متانول 11 درصد حاصل شد. نتایج بررسی فعالیت آنتیاکسیدانی نشان داد 1 میلیگیرم بیر / با افزایش غلظت عصاره تا 111 میکروگرم در میلیلیتیر، فعالییت آنتییاکسییدانی کیل ) 1 میلیلیتر( افزایش یافت. بررسی ظرفیت احیاکنندگی آهن حاکی از آن است که با افزایش غلظت عصاره تا 111 میکروگرم در میلیلیتر، میزان ذب محلولهای حاوی عصاره به طور قابل ملاحظهای افزایش یافیت. بنابراین با تو ه به نتایج حاصل از این تحقیق، بیرگهیای ایین گییاه مییتواننید بیه عنیوان منبیل فنیل و آنتیاکسیدان در صنایل مختلف استفاده شوند.

کلمات کلیدی

, ترکیبات فنلی, حلال, ظرفیت آنتیاکسیدانی, عصاره, ولیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1093845,
author = {مقدم, محمد and مهدیزاده شاندیز, لیلا},
title = {تأثیر نوع و غلظت حلال بر میزان استخراج ترکیبات فنلی و سنجش فعالیت آنتیاکسیدانی برگ سیاه ولیک( Crataegus elbursensis L.) جمع آوری شده از استان گلستان},
journal = {فیزیولوژی محیطی گیاهی},
year = {2023},
volume = {68},
number = {4},
month = {January},
issn = {2423-7671},
pages = {95--108},
numpages = {13},
keywords = {ترکیبات فنلی، حلال، ظرفیت آنتیاکسیدانی، عصاره، ولیک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر نوع و غلظت حلال بر میزان استخراج ترکیبات فنلی و سنجش فعالیت آنتیاکسیدانی برگ سیاه ولیک( Crataegus elbursensis L.) جمع آوری شده از استان گلستان
%A مقدم, محمد
%A مهدیزاده شاندیز, لیلا
%J فیزیولوژی محیطی گیاهی
%@ 2423-7671
%D 2023

[Download]