هفتمین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست , 2023-02-19

عنوان : ( بهینه سازی باززایی درون شیشه ای گیاه ریحان (Ocimum basilicum) )

نویسندگان: بتول حسین عبدالحافظ السبتی , محمد مقدم , لیلا سمیعی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بهینه سازی کشت درون شیشه ای گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.) انجام گرفت. برای این منظور ریزنمونه های تک گره در محیط کشت MS حاوی تنظیم کننده رشد بنزیل آمینو پورین (5/0، 1 و 5/1 میلی گرم در لیتر) و کینیتین (25/0، 5/0 و 75/0 میلی گرم در لیتر) همراه با دو غلظت (0، 25/0 میلی گرم در لیتر) نفتالین استیک اسید کشت گردیدند استفاده از بنزیل آمینو پورین در ترکیب با کینیتین در محیط کشت موجب افزایش باززایی ریزنمونه های ریحان گردید ولی در نسبت های مختلف این دو هورمون میزان باززایی تفاوت معنی داری با هم نشان دادند. بیشترین درصد باززایی ریزنمونه ها (67/86 درصد) در محیط کشت دارای 5/1-1 میلی گرم در لیتر بنزیل آمینو پورین + 5/0 میلی گرم در لیتر کینیتین مشاهده شد. همچنین گیاهچه های ریحان در محیط های کشت دارای 5/1-1 میلی گرم در لیتر بنزیل آمینو پورین + 5/0 میلی گرم در لیتر کینیتین و فاقد نفتالین استیک اسید رشد بیشتری از نظر ارتفاع، وزن تر و وزن خشک نسبت به سایر غلظت های استفاده شده از این تنظیم کننده ها داشتند.

کلمات کلیدی

, اکسین, باززایی, سیتوکینین, ریحان, محیط کشت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1093850,
author = {السبتی, بتول حسین عبدالحافظ and مقدم, محمد and سمیعی, لیلا},
title = {بهینه سازی باززایی درون شیشه ای گیاه ریحان (Ocimum basilicum)},
booktitle = {هفتمین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست},
year = {2023},
location = {همدان, ايران},
keywords = {اکسین، باززایی، سیتوکینین، ریحان، محیط کشت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهینه سازی باززایی درون شیشه ای گیاه ریحان (Ocimum basilicum)
%A السبتی, بتول حسین عبدالحافظ
%A مقدم, محمد
%A سمیعی, لیلا
%J هفتمین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
%D 2023

[Download]